Zasiłek rodzinny i opiekuńczy dla zagranicznych pracowników w Norwegii

 • Prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego może przysługiwać w sytuacji, kiedy cała rodzina mieszka na terenie Norwegii i planuje mieszkać tu przez minimum 12 miesięcy. Dotyczy to wszystkich obywateli zagranicznych zamieszkałych w Norwegii, zarejestrowanych w Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret) oraz posiadających zezwolenie na pobyt lub przebywających w Norwegii legalnie na innej podstawie.
 • Obywatele państw należących do EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)*, pracujący w Norwegii, mogą być uprawnieni do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego także, jeśli planują mieszkać w Norwegii krócej niż 12 miesięcy. Dodatkowym warunkiem  otrzymania zasiłku opiekuńczego jest przynależność do norweskiego systemu zabezpieczenia socjalnego lub systemu zabezpieczenia socjalnego w innym państwie należącym do EOG przez okres co najmniej 5 lat. W celu spełnienia wymogu 5-letniego członkostwa w systemie zabezpieczenia społecznego, można połączyć okres członkostwa w Norwegii i w innym państwie należącym do EOG.
 • Jeśli rodzic mieszkający w innym państwie EOG posiada zatrudnienie lub otrzymuje świadczenie równoznaczne z pracą i ma tam prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, Urząd NAV wypłaci świadczenia pomniejszone o wysokość świadczeń wypłacanych w innym      państwie EOG.
 • Jeśli rodzic mieszkający w innym państwie EOG nie posiada zatrudnienia ani nie otrzymuje świadczenia równoznacznego z pracą, rodzic pracujący w Norwegii ma prawo do otrzymania pełnej kwoty świadczenia rodzinnego i opiekuńczego z Norwegii.
 • Obywatele państw EOG pracujący na norweskich statkach lub na norweskim szelfie kontynentalnym, mają takie same prawa jak pracownicy zagraniczni pracujący na lądzie stałym w Norwegii. Nie dotyczy to jednak marynarzy mieszkających na Łotwie, w Polsce i Rumunii, którzy pracują na statkach zarejestrowanych w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS). Wymienieni marynarze podlegają przepisom zabezpieczenia socjalnego na Łotwie, w Polsce lub w Rumunii.
 • Jeżeli Twój pracodawca w innym      państwie EOG oddelegował Cię do pracy przy zleceniu w Norwegii, nie jesteś uprawniony do otrzymywania zasiłku rodzinnego ani opiekuńczego w Norwegii. Dzieje się tak, ponieważ nadal pracujesz dla pracodawcy w innym państwie i w dalszym ciągu jesteś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w tym  państwie.
 • Jeżeli małżonka/małżonek bądź konkubina/konkubent również przeprowadzi się do Norwegii i będzie uznana/y      za rezydenta w Norwegii zgodnie z przepisami EOG, będzie miał/a prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, nawet jeśli pobyt w Norwegii będzie krótszy niż 12 miesięcy. Urząd NAV w każdym przypadku oceni, czy należy uznać daną osobę za rezydenta w Norwegii zgodnie z przepisami EOG. Bierzemy pod uwagę między innymi długość pobytu, więzy rodzinne i sytuację mieszkaniową.
 • Jeżeli małżonka/małżonek bądź  konkubina/konkubent i dziecko przyjadą z Tobą do Norwegii i      małżonek/konkubent podejmie tu pracę, stanie się on/ona członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń      społecznych (folketrygden). W ten sposób może on/ona uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, nawet jeśli pobyt w Norwegii będzie krótszy niż 12 miesięcy. 
 • Jeżeli Twój pracodawca w innym  państwie oddelegował Cię do pracy przy zleceniu w Norwegii, nie jesteś      uprawniony do otrzymywania zasiłku rodzinnego ani opiekuńczego w Norwegii. Dzieje się tak, ponieważ nadal pracujesz dla pracodawcy w innym państwie i w dalszym ciągu jesteś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w tym państwie.
 • Wniosek o zasiłek rodzinny i zasiłek opiekuńczy składa się na specjalnych formularzach, które znajdziesz w zakładce Formularze (Skjema).
 • Zaświadczenie z kraju ojczystego  potwierdzające, że jesteś rodzicem dziecka, dla którego ubiegasz się o      świadczenia (akt urodzenia) – o ile dziecko nie jest zarejestrowane w Urzędzie Ewidencji Ludności w Norwegii. Zaświadczenie musi zostać wypełnione przez Urząd Ewidencji Ludności lub inne kompetentne organy w      kraju ojczystym.
 • Dokumenty potwierdzające numery ewidencyjne, nadane w kraju ojczystym Tobie, dziecku oraz drugiemu      rodzicowi.
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie w Norwegii (kopia umowy o pracę).
 • Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, należy dodatkowo załączyć zaświadczenie z innego państwa EOG      potwierdzające, że byłeś/aś tam członkiem systemu zabezpieczenia  socjalnego przez przynajmniej 5 lat. Jeśli przez 5 lat byłeś/aś członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń, nie musisz załączać zaświadczenia. Okresy członkostwa w norweskich i zagranicznych systemach ubezpieczeń społecznych można połączyć, aby uzyskać minimalny 5-letni okres ubezpieczenia. Należy  pamiętać, że wyłącznie obywatele państw EOG mogą połączyć okres  ubezpieczenia z innych państw EOG z norweskim okresem ubezpieczenia. Jeśli okres ubezpieczenia społecznego jest z innego kraju skandynawskiego, obywatelstwo nie ma znaczenia.
 • Kopie potwierdzeń zleceń oraz faktur za okres przed powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie VAT oraz zestawienie wydruków z ksiąg podatkowych po powstaniu obowiązku podatkowego w zakresie VAT.
 • Wyciąg z Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw (Brønnøysundregisteret) potwierdzający rejestrację Twojej      firmy.