Od 1 lipca wprowadzone zostały zmiany dotyczące zasad przyznawania zasiłku dla bezrobotnych . Najistotniejszą zmianą dla osób składających wniosek o zasiłek dla bezrobotnych jest to, że należy go złożyć najpóźniej w pierwszym dniu po utracie zatrudnienia.

Sposób składania wniosku o zasiłek dla bezrobotnych

Aby złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych wnioskodawca, najpóźniej pierwszego dnia po całkowitej utracie zatrudnienia, musi zarejestrować się jako bezrobotny. Wnioskodawca może otrzymać instrukcje od Urzędu Pracy i Spraw Socjalnych (NAV) pod numerem telefonu 55 55 33 33.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO OSOBA POSZUKUJĄCA PRACY 

Ż WNIOSEK O ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Jeżeli składasz wniosek o zasiłek dla bezrobotnych konieczne będzie udzielenie kilku informacji Urzędowi Pracy i Spraw Socjalnych. Szczegółowe informacje na temat załączników do wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Zacznij zbieranie dokumentów możliwie najwcześniej. Jeżeli dostarczysz je wraz z wnioskiem otrzymasz szybszą odpowiedź.

Jeżeli w okresie zasiłkowym wystąpiła przerwa wynosząca maksymalnie 52 tygodnie, a ty chcesz ponownie złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych z zasady konieczne jest wniesienie o wznowienie zasiłku dla bezrobotnych.

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Główne warunki, których spełnienie jest konieczne do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych są następujące:

Dla osób składających wniosek o zasiłek dla bezrobotnych od 1 lipca 2019 r.

 • dochód minimalny z pracy wnioskodawcy wynosił przynajmniej 149 787 koron w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończonego roku kalendarzowego (1,5 x razykwota podstawy zakładu ubezpieczeń społecznych (G)) lub przynajmniej 299 574 koron (3 G) w ciągu ostatnich 36 miesięcy zakończonego roku kalendarzowego.

W następujących przypadkach obowiązują zasady szczególne:

Kiedy należy złożyć wniosek?

Należy zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy i złożyć wniosek mniej więcej na tydzień przed pierwszym dniem po całkowitej utracie zatrudnienia. Jeżeli wniosek zostanie złożony zbyt późno może dojść do odliczenia kilku dni zasiłku dla bezrobotnych.

Należy zatem pamiętać o następujących kwestiach

 • zarejestruj się jako osoba poszukująca pracy najpóźniej w pierwszym dniu po całkowitej utracie zatrudnienia
 • po zarejestrowaniu się jako osoba poszukująca pracy przesyłaj kartę meldunkową co 14 dni

Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, niż na 14 dni przed całkowitą utratą zatrudnienia istnieje ryzyko odrzucenia wniosku z powodu zbyt wczesnego złożenia.

Istotne informacje dotyczące składania wniosku od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca nie ma możliwości otrzymania zasiłku dla bezrobotnych na okres wsteczny. Istotne jest zatem przesłanie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych najpóźniej pierwszego dnia po całkowitej utracie zatrudnienia.

Termin składania wniosku i obliczenie dochodu od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca dochód, który uzyskał wnioskodawca do zakończenia ostatniego miesiąca przed całkowitą utratą zatrudnienia, to dochód, który zostaje wzięty pod uwagę przy wyliczeniach podczas oceny prawa wnioskodawcy do zasiłku dla bezrobotnych przeprowadzanej przez Urząd Pracy i Spraw Socjalnych, jak również tego na jak długi okres należy przyznać zasiłek oraz w jakiej kwocie.

Ostatnie zakończone miesiące kalendarzowe

Pracodawca winien podać informacje na temat zarobków w systemie A-ordningen do 5 dnia kolejnego miesiąca. Jeżeli 5 dzień miesiąca wypada w weekend lub święto termin udzielenia informacji przez pracodawcę to kolejny dzień roboczy.

To który miesiąc będzie traktowany jako ostatni zakończony miesiąc kalendarzowy zależy od tego czy data, od której przyznano zasiłek chorobowy wypadła przed czy po terminie udzielenia informacji przez pracodawcę. Przykład:

 • Jeżeli zasiłek został przyznany od 5 sierpnia 2019 r. ostatnim zakończonym miesiącem kalendarzowym jest czerwiec 2019 r. Wynika to z faktu, że termin udzielenia informacji przez pracodawcę za lipiec 2019 r. jeszcze nie minął.
 • Jeżeli zasiłek przyznano od 6 sierpnia 2019 r. ostatnim zakończonym miesiącem kalendarzowym jest lipiec 2019 r. Wynika to z faktu, że termin udzielenia informacji przez pracodawcę za lipiec 2019 r. upłynął.

Przyjmujemy, że termin złożenia informacji przez pracodawcę to termin określony w systemie A-ordningen, a nie faktyczny termin udzielenia informacji przez pracodawcę.

Istnieje możliwość samodzielnej kontroli dochodów w systemie A-ordningen na stronie Urzędu Skarbowego: www.skatteetaten.no/mineinntekter. Jeżeli uważasz, że informacje, które Urząd Pracy i Spraw Socjalnych przyjmuje za podstawę są błędne poproś pracodawcę o wprowadzenie poprawek. Konieczne jest również powiadomienie Urzędu Pracy i Spraw Socjalnych o tym, że podane informacje nie są prawdziwe.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Dla osób składających wniosek o zasiłek dla bezrobotnych za okres przed 1 lipca 2019 r.

To na jak długi okres może zostać przyznany zasiłek dla bezrobotnych zależy od wysokości dochodów uzyskanych z pracy w zakończonym roku kalendarzowym lub też średniego dochodu z ostatnich 3 lat kalendarzowych przed złożeniem wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Oznacza to, że:

 • okres ten wynosi 104 tygodnie jeżeli twój dochód z pracy wyniósł 199716 koron lub więcej (2 G).
 • okres ten wynosi 52 tygodnie jeżeli twój dochód z pracy wyniósł 199716 koron (2 G).

Dla osób składających wniosek o zasiłek dla bezrobotnych od 1 lipca 2019 r.

To na jak długi okres może zostać przyznany zasiłek dla bezrobotnych zależy od wysokości dochodów uzyskanych z pracy uzyskanych w ciągu ostatnich 12 zakończonych miesięcy kalendarzowych lub też średniego dochodu z ostatnich 36 zakończonych miesięcy kalendarzowych. Oznacza to, że:

 • okres ten wynosi 104 tygodnie (2 lata) jeżeli twój dochód z pracy wyniósł 199716 koron lub więcej (2 G).
 • okres ten wynosi 52 tygodnie (1 rok) jeżeli twój dochód z pracy wyniósł 199716 koron (2 G).

Zasady szczególne dotyczące pojedynczych grup

 • W przypadku osób powołanych do wojska zasiłek dla bezrobotnych przyznać można na maksymalnie 26 tygodni.
 • Istnieją oddzielne zasady dotyczące okresu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych osobom przebywającym na urlopie bezpłatnym, szczegółowe informacje znaleźć można w zakładce zasiłek dla bezrobotnych podczas urlopu bezpłatnego (dagpenger når du er permittert).

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje do miesiąca ukończenia przez wnioskodawcę 67 roku życia.

Możesz sprawdzić do kiedy przysługuje ci zasiłek chorobowy w zakładce Wykaz wypłat (Utbetalingsoversikt).

Jak dużą kwotę zasiłku dla bezrobotnych można otrzymać?

Dla osób składających wniosek o zasiłek dla bezrobotnych za okres przed 1 lipca 2019 r.

Wnioskodawca może otrzymać 62,4 procent dochodów, które wypracował w roku, w którym ubiega się o zasiłek dla bezrobotnych lub też średniej z ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku o zasiłek dla bezrobotnych.

Dla osób składających wniosek o zasiłek dla bezrobotnych od 1 lipca 2019 r.

Wnioskodawca może otrzymać 62,4 procent dochodów, które wypracował w ciągu ostatnich 12 lub 36 zakończonych miesięcy kalendarzowych przed złożeniem wniosku o zasiłek dla bezrobotnych.

Jakie dochody są brane pod uwagę?

Przy obliczaniu kwoty zasiłku dla bezrobotnych pod uwagę bierze się następujące dochody:

dochód z pracy, zasiłek chorobowy, zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem, zasiłek z tytułu choroby dziecka, zasiłek szkoleniowy, zasiłek z tytułu ciąży, zasiłek rodzicielski z tytułu urodzenia dziecka oraz adopcji, a także zasiłek dla bezrobotnych.

Wspomniane powyżej dochody są brane pod uwagę przy obliczaniu kwoty zasiłku dla bezrobotnych: dochód z działalności gospodarczej, zasiłek przejściowy (AAP), renta/emerytura, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

Dochód przekraczający ponad sześciokrotnie kwotę podstawy zakładu ubezpieczeń społecznych (6G) w okresie 12 miesięcy pojedynczego roku kalendarzowego nie jest brany pod uwagę przy wyliczaniu kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Obliczenie wysokości uzyskiwanego dochodu odbywa się w inny sposób, niż obliczaniedochodu minimalnego, który jest jednym z podstawowych warunków, których spełnienie jest konieczne do przyznania zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek na dziecko

Jeżeli wnioskodawca ma dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia musi złożyć wniosek o dodatek na dziecko, który wynosi 17 koron dziennie i przysługuje przez pięć dni tygodniowo. Wniosek o zasiłek na dziecko można złożyć na jednym piśmie z wnioskiem o zasiłek dla bezrobotnych. Jeżeli oboje rodzice otrzymują zasiłek dla bezrobotnych tylko jedno z nich może otrzymać zasiłek na dziecko.

Jeżeli wnioskodawca jest odpowiedzialny za utratę zatrudnienia

Jeżeli wnioskodawca sam jest odpowiedzialny za to, że utracił zatrudnienie musi zazwyczaj odczekać 12 tygodni od dnia przyznania zasiłku dla bezrobotnych do jego wypłaty. Tygodnie te zostaną odliczone od okresu, w którym przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pieniądze za ten czas nie zostaną wypłacone. Opisywaną sytuację nazywa się wydłużonym czasem oczekiwania. Bardzo ważne jest to, aby od momentu, w którym wnioskodawca zarejestrował się jako osoba poszukująca pracy regularnie przesyłał kartę meldunkową.

Dotyczy to sytuacji, w której zakończył on lub wypowiedział stosunek pracy bez podania rozsądnych powodów lub też został zwolniony ze stanowiska w związku z okolicznościami, za które sam ponosi odpowiedzialność. Podmiotem rozstrzygającym to, czy przyczyna zakończenia pracy była rozsądna na podstawie informacji zebranych w sprawie jest Urząd Pracy i Spraw Socjalnych.

Wydłużony czas oczekiwania rozpoczyna się najwcześniej od daty przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli wnioskodawca podejmie pracę, zachoruje lub też wykonuje inną aktywność, która spowoduje, że nie otrzyma on zasiłku dla bezrobotnych za wspomniany okres wydłużony czas oczekiwania będzie odpowiednio dłuższy.

Szczegółowe informacje zawarto w zakładceutrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Karta meldunkowa i informacje dla Urzędu Pracy i Spraw Socjalnych

Karta meldunkowa

Po tym, jak wnioskodawca zarejestruje się jako osoba poszukująca pracy musi co 14 dni przesyłać kartę meldunkową.

Szczegółowe informacje na temat karty meldunkowej:

Wnioskodawca musi zgłaszać wszystkie zmiany

Jeżeli zaszły zmiany dotyczące dochodu, sytuacji rodzinnej i/lub zawodowej lub też wnioskodawca planuje pobyt za granicą może to mieć znaczenie w odniesieniu do kwoty wypłacanej przez Urząd Pracy i Spraw Socjalnych. Zmiany, które zachodzą we wspomnianych kwestiach należyniezwłocznie zgłaszać do Urzędu Pracy i Spraw Socjalnych.

Nieprawidłowe lub niepełne informacje

Urząd Pracy i Spraw Socjalnych poddaje kontroli informacje podane przez osobę składającą wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.

Jeżeli wnioskodawca poda nieprawidłowe lub niepełne informacje może stracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych na maksymalnie 26 tygodni. Ponadto Urząd Pracy i Spraw Socjalnych może zażądać zwrotu pieniędzy, do których wnioskodawca nie ma prawa. Jeżeli wnioskodawca wiedział lub powinien był wiedzieć o tym, że podane informacje są nieprawidłowe lub niepełne sprawa może zostać zgłoszona na policję, co może prowadzić do kary pozbawienia wolności, kary społecznej i/lub grzywny.

Wypłaty

Zasiłek dla bezrobotnych podlega obowiązkowi podatkowemu i jest wypłacany na podstawie karty meldunkowej, którą wnioskodawca przesyła co 14 dni. Jeżeli karta meldunkowa została wypełniona prawidłowo i przesłana w odpowiednim terminie środki zostaną wypłacone 2-3 dni po otrzymaniu karty zgłoszenia przez Urząd Pracy i Spraw Socjalnych. Podatek jest potrącany zgodnie z informacjami podanymi na karcie zgłoszenia. Jeżeli zostanie potrącona inna kwota podatku należy skontaktować się z Urzędem Podatkowym. Szczegółowe informacje na tematdat wypłat, dodatku urlopowego i zaliczek na podatki.

Wypłaty można również sprawdzić w wykazie wypłat Utbetalingsoversikt.

Czas oczekiwania na pierwszą wypłatę

Za pierwsze trzy dni nowego okresu zasiłkowego nie będzie wypłacany zasiłek chorobowy. Wynika to z tzw. czasu oczekiwania.

Dni, podczas których wnioskodawca jest chory, ma urlop lub pracuje więcej, niż wynosi 50 procent zwykłego czasu pracy nie wlicza się w czas oczekiwania.

Jeżeli wspomniane trzy dni czasu oczekiwania nie przypadną w pierwszych 15 dniach roboczych po przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych zasiłek zostanie wstrzymany bez powiadomienia.

Redukcja wypłacanej kwoty

Kwota zasiłku dla bezrobotnych może zostać zmniejszona na podstawie informacji podanych w kartach zgłoszenia. Następujące sytuacje mogą wiązać się z wypłatą mniejszej kwoty zasiłku dla bezrobotnych w jednym z kilku okresów, które obejmują karty zgłoszenia:

Praca

Jeżeli wnioskodawca pracuje mniej 50 procent zwyczajnego czasu pracy, kwota wypłaty zostanie odpowiednio zmniejszona. Jeżeli wnioskodawca pracuje więcej niż 50 procent zwyczajnego czasu pracy, kwota wypłaty zostanie odpowiednio zmniejszona.

Urlop i pobyt za granicą

Zazwyczaj za okres urlopu lub pobytu za granicą nie jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych, jednak istnieją wyjątki dotyczące urlopu, pobytu na terytorium państwa EWGa także dotyczące sytuacji, w której zasiłek dla bezrobotnych otrzymuje osoba, która zakłada swoją własną działalność gospodarczą.

Choroba

Podczas choroby prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługuje. Jeżeli przebywasz na zwolnieniu lekarskim w wymiarze 50 procent lub większym może przysługiwać ci prawo do połączonego zasiłku dla bezrobotnych i zasiłku chorobowego. Jeżeli przebywasz na zasiłku dla bezrobotnych w wywarze większym, niż 50 procent nie otrzymasz zasiłku dla bezrobotnych za okres zwolnienia lekarskiego. Lekarz musi wypisać zwolnienie lekarskie w pierwszym dniu.

Pozostałe wypłaty

Jeżeli otrzymujesz emeryturę/rentę,zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem, czy inne świadczenia od Urzędu pracy i Spraw Socjalnych kwota zasiłku dla bezrobotnych może zostać obniżona.

Wstrzymanie zasiłku dla bezrobotnych

Poniższe sytuacje mogą prowadzić do wstrzymania przez Urząd Pracy i Spraw Socjalnych decyzji o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli tak się stanie nie otrzymasz ani decyzji ani innych informacji o tym, że:

 • W ciągu 15 pierwszych dni roboczych po przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych nie upłynęły trzy dni okresu oczekiwania
 • Karta meldunkowa przestała wpływać, a odkąd otrzymano ostatnią kartę meldunkową upłynęło więcej, niż 21 dni
 • Wnioskodawca nie przesłał karty zgłoszenia po tym jak zarejestrował się on jako bezrobotny
 • Wnioskodawca odpowiada przecząco na pytanie zawarte na karcie meldunkowej o to czy nadal chce być zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy
 • Okres zasiłkowy dobiegł końca
 • Okres zasiłkowy w przypadku osoby przebywającej na urlopie bezpłatnym dobiegł końca
 • Wnioskodawca ukończył 67 rok życia

Urząd Pracy i Spraw Socjalnych może również wstrzymać decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych jeżeli:

 • Wnioskodawca pracował ponad 50 procent zwyczajnego czasu pracy w ciągu 6 tygodni lub dłużej (60 procent jeżeli przebywa na urlopie bezpłatnym w branży rybnej). Wnioskodawca zostanie o tym powiadomiony w oddzielnym piśmie.
 • Wnioskodawca otrzymał decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych z datą wygaśnięcia prawa do świadczenia.

Szczegółowe informacje na temat utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Jeżeli zasiłek dla bezrobotnych zostanie wstrzymany można złożyć nowy wniosek o zasiłek o ile wnioskodawca nadal jest bezrobotny.

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek kontrolowania tego, czy zasiłek został wstrzymany, czy też nie. Jeżeli zasiłek dla bezrobotnych zostanie wstrzymany można złożyć wniosek oprzywrócenie zasiłku dla bezrobotnycho ile wnioskodawca nadal jest bezrobotny.

Informacje dla osób, które tracą prawo do zasiłku dla bezrobotnych od 1 lipca 2019 r. lub później

Jeżeli zasiłek dla bezrobotnych zostanie wstrzymany od 1 lipca lub później istotne jest złożenie nowego wniosku o zasiłek dla bezrobotnych o ile wnioskodawca nadal jest bezrobotny. Zasiłek dla bezrobotnych nie będzie wypłacany w okresie między wstrzymaniem zasiłku i dostarczeniem nowego wniosku.

Co dzieje się kiedy okres zasiłkowy zbliża się do końca?

Jeżeli po zakończeniu okresu zasiłku dla bezrobotnych, po 52 lub 104 tygodniach, wnioskodawca nadal jest osobą bezrobotną może złożyć ponowny wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Ponownie musi spełniać warunki konieczne do przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Oznacza to między innymi konieczność wykazania, że czas pracy został ponownie zredukowany. Nowy wniosek o zasiłek dla bezrobotnych należy przesłać najpóźniej dzień po zakończeniu obecnego okresu zasiłkowego w celu zapobiegnięcia utracie zasiłku dla bezrobotnych.

Jeżeli nie masz pewności co do tego, czy dasz sobie radę finansowo po zakończeniu okresu zasiłkowego skontaktuj się z Urzędem Pracy i Spraw Socjalnych w celu uzyskania informacji.


Wypłaty można sprawdzać korzystając z usługi Twoje wypłaty.