Niezbedne zalaczniki do wniosku o zasilek dla bezrobotnych

Aby możliwe było rozpatrzenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych, musisz załączyć niezbędną dokumentację (musisz sam zadbać o kopie).

Warto pamiętać, że możliwe jest przesłanie zdjęć załączników wykonanych telefonem komórkowym.

Dokumentacja stosunku pracy

Musisz załączyć umowy o pracę i wypowiedzenia ze wszystkich stosunków pracy z ostatnich sześciu miesięcy.

Jeśli nie miałeś umowy o stałym tygodniowym czasie pracy na okres co najmniej sześciu miesięcy przed dniem, w którym stałeś się całkowicie lub częściowo bezrobotny, musisz udokumentować wszystkie swoje stosunki pracy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przed ostatnim ograniczeniem czasu pracy.

Jeśli chcesz, możemy zamiast tego obliczyć Twój średni czas pracy w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Musisz wtedy udokumentować wszystkie godziny przepracowane w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed ograniczeniem czasu pracy.

O ocenę czasu pracy w ciągu ostatnich 36 miesięcy możesz wnosić wyłącznie wtedy, gdy uważasz, że daje to najdłuższy średni tygodniowy czas pracy.

Musisz udokumentować:

 • datę rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy
 • czas pracy (patrz poniżej)
 • przyczynę zakończenia stosunku pracy. Jeśli zdecydowałeś się zwolnić z pracy zamiast      zostać zwolnionym z powodu redukcji zatrudnienia, musisz to udokumentować
 • okres wypowiedzenia
 • datę złożenia wypowiedzenia

Jeśli nie masz wypowiedzenia lub umowy o pracę, musisz dołączyć formularz Potwierdzenie przyczyny zakończenia stosunku pracy (Bekreftelse på sluttårsak, NAV 04-08.03).

 • Nie musisz udokumentować swojego dochodu, chyba że poprosi o to NAV.

Dokumentacja czasu pracy

Musisz udokumentować swój czas pracy. Jeśli w ostatniej pracy miałeś stałe godziny pracy i trwało to co najmniej sześć miesięcy, wystarczy to udokumentować.

Jeśli pracowałeś ze zmienną liczbą godzin albo krócej niż przez sześć miesięcy, musisz udokumentować wszystkie swoje godziny pracy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przed ostatnim ograniczeniem czasu pracy.

Jeśli chcesz, możemy zamiast tego obliczyć Twój średni czasu pracy w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Musisz wtedy udokumentować wszystkie godziny przepracowane w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed ograniczeniem czasu pracy.

O ocenę czasu pracy w ciągu ostatnich 36 miesięcy możesz wnosić wyłącznie wtedy, gdy uważasz, że to daje najdłuższy średni tygodniowy czas pracy.

Jeśli otrzymywałeś świadczenia rodzicielskie lub chorobowe, ważne jest, by dokumentować wszystkie godziny pracy dla ostatnich czterech tygodni bezpośrednio przed okresem wypłacania świadczeń rodzicielskich lub chorobowych. 

Dokumentacja dochodów

NAV zasięga normalnie informacji o dochodach od władz podatkowych.

W okresie od stycznia do połowy lutego należy udokumentować dochody za ubiegły rok przedkładając:

 • Roczne zestawienie płac i zaliczek podatkowych (Lønns- og trekkoppgave). Należy również przedłożyć odcinek pensji za miesiąc grudzień, na którym podane są łączne płace wypłacone w ciągu roku.
 • Roczne zestawienie świadczeń wypłaconych Ci przez NAV

Inne dokumenty, których załączenie może być potrzebne

Dla osób mających osoby na utrzymaniu lub obowiązek alimentacyjny

 • Zasiłek rodzinny na dziecko można otrzymać tylko na dzieci poniżej 18 roku życia.
 • Jeżeli dziecko nie jest zarejestrowane w ewidencji ludności, trzeba załączyć jego akt urodzenia. Jeżeli dziecko przybyło do Norwegii niedawno i nie posiada jeszcze numeru ewidencyjnego, trzeba dodatkowo załączyć dokument potwierdzający miejsce jego zamieszkania.
 • Jeżeli chcesz ubiegać się o zasiłek rodzinny na dziecko, które zamieszkuje w kraju podlegającym zasadom EOG i/lub Nordyckiej konwencji o zabezpieczeniu społecznym, musisz także dostarczyć akt urodzenia dziecka lub jego dokumenty adopcyjne. Twoim zadaniem jest przetłumaczenie tych dokumentów. Skontaktuj się z NAV, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji.

Dla osób nie będących obywatelami norweskimi

 • Pozwolenie na pobyt i pracę.

Dla osób tymczasowo zwolnionych przez pracodawcę

 • Załącz datowane powiadomienie o zwolnieniu tymczasowym, zawierające informację na temat okresu i przyczyny zwolnienia, czy zwolnienie jest całościowe czy częściowe, czasu trwania zwolnienia oraz dniach, za które pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia.

Przy wniosku o zaliczkową wypłatę zasiłku dla bezrobotnych z powodu upadłości

Jeśli pracodawca ogłosił upadłość pracownik ma niekiedy prawo do otrzymania zaliczkowej wypłaty gwarantowanego wynagrodzenia w formie zasiłku dla bezrobotnych.

Musi wówczas:

 • wypełnić i złożyć formularz "Oświadczenie własne – przeniesienie tytułu własności do roszczeń płacowych" (NAV 04-03.07- dostępny wyłącznie w języku norweskim.)
 • załączyć umowę o pracę
 • załączyć zaświadczenie od syndyka masy upadłościowej/ zarządcy postępowania upadłościowego o ogłoszeniu upadłości

Jeśli zaświadczenie od syndyka masy upadłościowej/ zarządcy postępowania upadłościowego nie zawiera wypowiedzenia i oświadczenia o tym, że masa upadłościowa nie wchodzi w umowę o pracę, należy ten fakt udokumentować, tj.:

 • załączyć kopię wypowiedzenia
 • załączyć zaświadczenie od syndyka masy upadłościowej o tym, że masa upadłościowa nie wchodzi w umowę o pracę

Należy również pamiętać o tym, że z jeden dokument może zawierać kilka informacji.

W przypadku wniosku o zasiłek dla bezrobotnych po odbyciu służby wojskowej/alternatywnej służby obywatelskiej

 • Dowód odbycia służby. Okres odbycia służby musi jasno z niego wynikać.

Dla osoby, która przez ostatnich sześć miesięcy była lub jest uczniem szkoły/studentem

 • Dokumentacja z uczelni odnośnie oficjalnej daty zakończenia studiów lub daty złożenia ostatniego egzaminu końcowego, lub potwierdzenie z uczelni, że zakończyłeś studia, jeżeli przerwałeś naukę.

Dla osoby otrzymującej rekompensatę za zakończenie stosunku pracy, lub odprawę od pracodawcy

 • Kopię umowy o zakończeniu stosunku pracy, z której wynika za jaki okres otrzymałeś płacę lub rekompensatę płacową/odprawę, łączną sumę tych świadczeń oraz informacje o Twojej normalnej płacy miesięcznej wg stanu na miesiąc przed zakończeniem stosunku pracy.

Dla osoby, która pracowała w innym kraju EOG

 • Może być aktualne złożenie formularza E-301 z kraju, w którym pracowałeś.(dostępny wyłącznie w języku norweskim)

Dla osoby w wieku powyżej 64 lat, która składa wniosek o zasiłek dla bezrobotnych na podstawie dawniejszych dochodów z działalności gospodarczej

 • Kopia zeznania podatkowego, podstemplowana i podpisana przez urząd podatkowy.

Dla osoby, która pływała na morzu

 • Książeczka marynarza/dokumentacja ostatniego rozliczenia płacowego

Dla osoby będącej w trakcie kształcenia się/chodzącej na kurs w momencie składania wniosku

 • Dokumentacja musi zostać przedłożona i musisz złożyć wniosek na osobnym formularzu (NAV 04-06.05) o zachowanie zasiłku dla bezrobotnych podczas kształcenia się.(dostępny wyłącznie w języku norweskim.)
 • Dokumentacja musi zawierać program nauczania, nazwę, informację o miejscu odbywania studiów/kursu, stopień zaawansowania, a także datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia nauki.