Niezbedne zalaczniki do wniosku o zasilek dla bezrobotnych

 • datę rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy
 • czas pracy (patrz poniżej)
 • przyczynę zakończenia stosunku pracy. Jeśli zdecydowałeś się zwolnić z pracy zamiast      zostać zwolnionym z powodu redukcji zatrudnienia, musisz to udokumentować
 • okres wypowiedzenia
 • datę złożenia wypowiedzenia
 • Nie musisz udokumentować swojego dochodu, chyba że poprosi o to NAV.
 • Roczne zestawienie płac i zaliczek podatkowych (Lønns- og trekkoppgave). Należy również przedłożyć odcinek pensji za miesiąc grudzień, na którym podane są łączne płace wypłacone w ciągu roku.
 • Roczne zestawienie świadczeń wypłaconych Ci przez NAV
 • Zasiłek rodzinny na dziecko można otrzymać tylko na dzieci poniżej 18 roku życia.
 • Jeżeli dziecko nie jest zarejestrowane w ewidencji ludności, trzeba załączyć jego akt urodzenia. Jeżeli dziecko przybyło do Norwegii niedawno i nie posiada jeszcze numeru ewidencyjnego, trzeba dodatkowo załączyć dokument potwierdzający miejsce jego zamieszkania.
 • Jeżeli chcesz ubiegać się o zasiłek rodzinny na dziecko, które zamieszkuje w kraju podlegającym zasadom EOG i/lub Nordyckiej konwencji o zabezpieczeniu społecznym, musisz także dostarczyć akt urodzenia dziecka lub jego dokumenty adopcyjne. Twoim zadaniem jest przetłumaczenie tych dokumentów. Skontaktuj się z NAV, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji.
 • Pozwolenie na pobyt i pracę.
 • Załącz datowane powiadomienie o zwolnieniu tymczasowym, zawierające informację na temat okresu i przyczyny zwolnienia, czy zwolnienie jest całościowe czy częściowe, czasu trwania zwolnienia oraz dniach, za które pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia.
 • wypełnić i złożyć formularz "Oświadczenie własne – przeniesienie tytułu własności do roszczeń płacowych" (NAV 04-03.07- dostępny wyłącznie w języku norweskim.)
 • załączyć umowę o pracę
 • załączyć zaświadczenie od syndyka masy upadłościowej/ zarządcy postępowania upadłościowego o ogłoszeniu upadłości
 • załączyć kopię wypowiedzenia
 • załączyć zaświadczenie od syndyka masy upadłościowej o tym, że masa upadłościowa nie wchodzi w umowę o pracę
 • Dowód odbycia służby. Okres odbycia służby musi jasno z niego wynikać.
 • Dokumentacja z uczelni odnośnie oficjalnej daty zakończenia studiów lub daty złożenia ostatniego egzaminu końcowego, lub potwierdzenie z uczelni, że zakończyłeś studia, jeżeli przerwałeś naukę.
 • Kopię umowy o zakończeniu stosunku pracy, z której wynika za jaki okres otrzymałeś płacę lub rekompensatę płacową/odprawę, łączną sumę tych świadczeń oraz informacje o Twojej normalnej płacy miesięcznej wg stanu na miesiąc przed zakończeniem stosunku pracy.
 • Może być aktualne złożenie formularza E-301 z kraju, w którym pracowałeś.(dostępny wyłącznie w języku norweskim)
 • Kopia zeznania podatkowego, podstemplowana i podpisana przez urząd podatkowy.
 • Książeczka marynarza/dokumentacja ostatniego rozliczenia płacowego
 • Dokumentacja musi zostać przedłożona i musisz złożyć wniosek na osobnym formularzu (NAV 04-06.05) o zachowanie zasiłku dla bezrobotnych podczas kształcenia się.(dostępny wyłącznie w języku norweskim.)
 • Dokumentacja musi zawierać program nauczania, nazwę, informację o miejscu odbywania studiów/kursu, stopień zaawansowania, a także datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia nauki.