Zasiłek chorobowy dla obywateli EOG pracujących w Norwegii

Zasiłek chorobowy stanowi rekompensatę utraty dochodu z pracy w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub obrażeniem.

Obywatele EOG przyjeżdżający do Norwegii, mają prawo do zasiłku chorobowego jeżeli pracują w Norwegii.

Główne warunki uzyskania prawa do zasiłku chorobowego

  • Musisz być niezdolny do pracy z powodu naruszenia sprawności, które wyraźniejest wynikiem własnej  choroby lub obrażenia.
  • Musiałeś przepracować co najmniej cztery tygodnie – okres przepracowany w innym kraju EOG wlicza się do okresu wymaganego dla uzyskania prawa do zasiłku.
  • Musiałeś, z powodu niezdolności do pracy, utracić dochód kwalifikujący do renty/emerytury. Obowiązuje warunek, że podstawa zarobkowa rozliczenia zasiłku chorobowego musi wynosić co najmniej 50 procent kwoty bazowej ubezpieczeń społecznych

Jak złożyć wniosek o zasiłek chorobowy podczas pobytu w Norwegii?

Aby otrzymać prawo do zasiłku chorobowego, musisz udokumentować niezdolność do pracy za pomocą zaświadczenia lekarskiego/zwolnienia lekarskiego.

Nie obowiązuje to w okresie pracodawcy, tj. kiedy pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy (arbeidsgiverperioden), a pracownik ma prawo do użycia oświadczenia własnego (egenmelding). Bliższych informacji o uprawnieniu do oświadczenia własnego może udzielić pracodawca.

Część D zwolnienia lekarskiego, stanowiącą równocześnie wniosek o zasiłek chorobowy, należy przesłać swojemu pracodawcy, który jest odpowiedzialny za wypłatę zasiłku chorobowego za pierwsze 16 dni kalendarzowych nieobecności chorobowej pracownika = okres pracodawcy (arbeidsgiverperiode).

Po upływie okresu pracodawcy, NAV wypłacać będzie dalszy zasiłek chorobowy. 

Osoby, które posiadają norweski adres zamieszkania zarejestrowany w Rejestrze Ludności (Folkeregisteret) powinny przesłać część D zwolnienia lekarskiego do NAV Abeid og ytelser (Wydział ds. pracy i świadczeń). Okręg (fylke) zamieszkania decyduje o adresie, a który należy przesłać dokumenty.

Osoby, które nie posiadają norweskiego adresu zamieszkania zarejestrowanego w Rejestrze Ludności (Folkeregisteret) powinny przesłać część D zwolnienia lekarskiego do jednostki znajdującej się w okręgu (fylke) w którym zarejestrowana jest siedziba pracodawcy.

Więcej informacji o tym, gdzie należy przesłać zwolnienie lekarskie. Twój pracodawca ma obowiązek przesłać do NAV informacje o wynagrodzeniu i stosunku pracy pracownika. Wypłata zasiłku chorobowego następuje bezpośrednio do Ciebie. W niektórych przypadkach pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy zaliczkowo i wnioskuje do NAV o zwrot wypłaconego zasiłku. Tę sprawę musisz wyjaśnić ze swoim pracodawcą.  

Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą nie mają prawa do zasiłku chorobowego za pierwsze 16 dni nieobecności w pracy z powodu choroby. NAV wypłaca zasiłek chorobowy od 17-go dnia nieobecności chorobowej. Możesz skontaktować się ze swoim miejscowym biurem NAV by uzyskać w tej sprawie więcej informacji.

Aby przy rozpatrywaniu wniosku o zasiłek chorobowy możliwe było uwzględnienie okresów członkowskich, okresów pracy lub okresów zamieszkiwania w innym kraju EOG, musisz przedłożyć zaświadczenie (formularz E 104) z aktualnego kraju, jako potwierdzenie tych danych.

W razie pytań, możesz skontaktować się z NAV pod numerem telefonu 55 55 33 33.  

Rozliczanie zasiłku chorobowego

Podstawę rozliczenia zasiłku chorobowego ustala się przede wszystkim na podstawie Twojego dochodu za ostatnie cztery tygodnie przed datą kiedy rozpoczęła się Twoja niezdolności do pracy zgodnie ze zwolnieniem lekarskim – w przeliczeniu na dochód roczny.

Tylko dochód wypracowany w Norwegii można przyjąć za podstawę rozliczenia zasiłku.  

Podstawa rozliczenia zasiłku chorobowego nie może przekraczać sześciokrotnej sumy kwoty bazowej G.

Przy częściowym zwolnieniu chorobowym masz prawo do zasiłku chorobowego odpowiadającego stopniowi Twojej niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy może być regulowany odpowiednio od 100 procent do 20 procent.

Monitorowanie wymogu aktywności zawodowej

Miejscowe biuro NAV monitoruje osoby otrzymujące zasiłek chorobowy.

Aby mieć prawo do zasiłku chorobowego powinieneś jak najwcześniej, a najpóźniej przed upływem ośmiu tygodni, podjąć próby działalności powiązanych z pracą, chyba że jest to niewskazane ze względów medycznych.

Razem z pracodawca musicie w przeciągu czterech tygodni opracować plan monitorowania działań, mających na celu Twój jak najszybszy powrót do pracy. Jeżeli przed upływem ośmiu tygodni, nie podjąłeś prób działalności powiązanych z pracą, musisz przedłożyć do NAV rozszerzone zaświadczenie lekarskie dokumentujące poważne medyczne przyczyny stojące na przeszkodzie prób działalności. 

Jak długo możesz mieć prawo do zasiłku chorobowego?

Masz prawo do zasiłku chorobowego tylko przez okres do jednego roku. Zasiłek chorobowy wypłacony z innego kraju EOG przed rozpoczęciem przez Ciebie pracy w Norwegii, może zostać wliczony do tego okresu, jeżeli zasiłek ten dotyczył tego samego przypadku chorobowego.

Jeżeli nadal jesteś niezdolny do pracy kiedy wygasa prawo do zasiłku chorobowego, możesz być uprawniony do inych świadczeń, takich jak zasiłek w celu ułatwienia powrotu do pracy/przywrócenia zdolności do pracy (arbeidsavklaringspenger - AAP) lub emerytury,- dla osób niezdolnych do pracy. O świadczenia takie musisz ewentualnie ubiegać się w NAV. Musisz być całkowicie zdolny do pracy przez 26 tygodni po ostatniej otrzymanej przez nas wypłacie zasiłku chorobowego, aby ponownie uzyskać prawo do zasiłku chorobowego.  

Wypłaty

Pieniądze trafiają zazwyczaj a konto przed ostatnim dniem roboczym w miesiącu, patrz informacje o wypłatach. Niektóre świadczenia wypłacane są w grudniu nieco wcześniej.

Wypłaty można sprawdzić za pomocą usługi Dine utbetalinger (Twoje wypłaty)

Zasiłek chorobowy, w przypadku choroby podczas pobytu w kraju stałego zamieszkania 

Zasiłek chorobowy, w przypadku choroby podczas pobytu w kraju stałego zamieszkania

Jeżeli pracujesz w Norwegii i zachorujesz podczas pobytu w kraju Twojego stałego zamieszkania, jesteś uprawniony do wypłaty zasiłku chorobowego w kraju stałego zamieszkania. Otrzymasz zasiłek chorobowy zgodnie z prawodawstwem norweskim. Musisz, niezwłocznie zawiadomić odpowiednią instytucję w kraju stałego zamieszkania o chorobie podczas swojego tam pobytu . Zgodnie z prawodawstwem norweskim, wymagane jest zaświadczenie lekarskie na formularzu E116 od lekarza, który Cię leczył w kraju Twojego stałego zamieszkania. Odpowiednia instytucja w kraju stałego zamieszkania musi, niezwłocznie po badaniu lekarskim, przesłać zaświadczenie lekarskie do Norwegii. Równocześnie, instytucja w kraju stałego zamieszkania musi, w imieniu członka systemu ubezpieczeń społecznych, skierować wniosek o zasiłek chorobowy na formularzu E 115 do instytucji właściwej w Norwegii.

Instytucja w kraju stałego zamieszkania jest odpowiedzialna za monitorowanie osoby będącej na zwolnieniu lekarskim. 

Zasiłek chorobowy podczas pobytu w, lub przeprowadzki do innego kraju EOG

Obywatele krajów EOG są, podczas pobytu w, lub po przeprowadzce do innych krajów EOG, uprawnieni do zasiłku chorobowego z Norwegii, zgodnie z prawodawstwem norweskim.

Dalsze informacje

Jeżeli masz pytania odnośnie zasiłku chorobowego, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 55 55 33 33.