Zasiłek rodzinny i opiekuńczy dla zagranicznych pracowników w Norwegii

Różne okoliczności umożliwiają pracownikom zagranicznym w Norwegii uzyskanie prawa do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego.

Kiedy można otrzymać zasiłek rodzinny i opiekuńczy?

Jeśli mieszkasz w Norwegii razem ze swoją rodziną:

 • Prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego może przysługiwać w sytuacji, kiedy cała rodzina mieszka na terenie Norwegii i planuje mieszkać tu przez minimum 12 miesięcy.  Dotyczy to wszystkich obywateli zagranicznych zamieszkałych w Norwegii, zarejestrowanych w Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret) oraz posiadających zezwolenie na pobyt lub przebywających w Norwegii legalnie na innej podstawie.
 • Obywatele państw należących do EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), pracujący w Norwegii, mogą być uprawnieni do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego także, jeśli planują mieszkać w Norwegii krócej niż 12 miesięcy.

Jeśli jesteś obywatelem państwa EOG i pracujesz w Norwegii, a rodzina mieszka w innym państwie EOG:

 • Jeśli rodzic mieszkający w kraju rodzinnym (państwie EOG) posiada zatrudnienie lub prowadzi własną działalność gospodarczą bądź otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych i ma tam prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, Urząd NAV wypłaci świadczenia pomniejszone o wysokość świadczeń wypłacanych w kraju rodzinnym.
 • Jeśli rodzic mieszkający w kraju rodzinnym (państwie EOG) nie posiada zatrudnienia ani nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych, rodzic pracujący w Norwegii ma prawo do świadczeń rodzinnych z Norwegii.
 • Obywatele państw EOG pracujący na norweskich statkach lub na norweskim szelfie kontynentalnym, mają takie same prawa jak pracownicy zagraniczni pracujący na lądzie stałym w Norwegii.  Nie dotyczy to jednak marynarzy z Łotwy, Polski i Rumunii, którzy pracują na statkach zarejestrowanych w NIS (Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków).   Wymienieni marynarze podlegają przepisom zabezpieczenia socjalnego w kraju rodzinnym.

Jeśli jesteś pracownikiem delegowanym z państwa EOG do Norwegii:

 • Jeżeli Twój pracodawca w kraju rodzinnym (należącym do EOG) oddelegował Cię do pracy przy zleceniu w Norwegii – nie jesteś uprawniony do otrzymywania świadczeń rodzinnych w Norwegii.  Dzieje się tak, ponieważ nadal pracujesz dla pracodawcy w kraju rodzinnym i w dalszym ciągu jesteś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w kraju rodzinnym.
 • Jeżeli małżonka/małżonek bądź konkubina/konkubent i dziecko przyjadą z Tobą do Norwegii i małżonek/konkubent podejmie tu pracę, stanie się on/ona członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (folketrygden). W ten sposób może on/ona uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, nawet jeśli pobyt w Norwegii będzie krótszy niż 12 miesięcy.  Warunkiem jest, aby małżonek/konkubent i dziecko byli obywatelami państwa EOG.  

Jak należy ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego i opiekuńczego?

 • Wniosek o zasiłek rodzinny i zasiłek opiekuńczy składa się na specjalnych formularzach, które znajdziesz w zakładce Formularze (Form and Application).

Załączniki do wniosku

Do wniosku o zasiłek rodzinny lub opiekuńczy należy załączyć

 • Zaświadczenie z kraju rodzinnego potwierdzające, jesteś rodzicem dziecka, dla którego ubiegasz się o świadczenia (akt urodzenia) – o ile dziecko nie jest zarejestrowane w Urzędzie Ewidencji Ludności w Norwegii. Zaświadczenie musi zostać wydane przez Urząd Ewidencji Ludności lub inne kompetentne organy w kraju rodzinnym.
 • Dokument zawierający norweski numer osobisty (fødselsnummer) lub tymczasowy numer osobisty (D-nummer), otrzymany w Norwegii.
 • Dokumenty potwierdzające numery identyfikacyjne nadane w kraju rodzinnym Tobie, dziecku oraz drugiemu rodzicowi.
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie w Norwegii (kopia umowy o pracę).

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą przesłać nam następujące dokumenty

 • Kopie potwierdzeń zleceń oraz faktur za okres przed powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie VAT (mva) oraz zestawienie wydruków z ksiąg podatkowych po powstaniu obowiązku podatkowego w zakresie VAT
 • Wyciąg z Centralnego Rejestru Brønnøysund potwierdzający rejestrację Twojej firmy.

Jeżeli samotnie sprawujesz opiekę nad dzieckiem i ubiegasz się o rozszerzony zasiłek rodzinny, a dziecko mieszka w kraju rodzinnym (należącym do EOG) – musisz podać nazwisko, adres i numer identyfikacyjny osoby, z którą dziecko mieszka w kraju rodzinnym. Musisz również udokumentować, że samotnie sprawujesz opiekę nad dzieckiem. Można to zrobić załączając ewentualne dokumenty orzekające o separacji lub rozwodzie wraz z kopią ewentualnej umowy/decyzji o miejscu zamieszkania dziecka.

We wniosku o zasiłek opiekuńczy ważne jest właściwe wypełnienie rubryki 5 formularza. Jeżeli dziecko chodzi do przedszkola otrzymującego dotacje z funduszy publicznych lub publiczne dofinansowanie – musisz załączyć zaświadczenie z przedszkola potwierdzające, ile godzin tygodniowo dziecko maksymalnie może przebywać w przedszkolu.

Urząd NAV, po otrzymaniu wniosku, musi z reguły uzyskać informacje z Twojego kraju rodzinnego, między innymi na temat tego, czy któreś z rodziców otrzymuje zasiłek rodzinny lub równoważne świadczenia. W niektórych krajach na takie zapytania odpowiada jedna centralna instytucja, w innych krajach odpowiedzialne za to są instytucje na poziomie regionalnym lub lokalnym. Dlatego musisz podać, w jakiej gminie i w jakim regionie (województwie/stanie itp.) mieszkają członkowie Twojej rodziny.

Informacje o zasiłku rodzinnym i opiekuńczym

Zasiłek rodzinny przyznawany jest od pierwszego miesiąca po narodzinach dziecka lub od pierwszego miesiąca po przyjeździe rodzica i dziecka do Norwegii.   Jeśli dziecko urodziło się w Norwegii po tym, jak rodzic zarejestrował się w Urzędzie Ewidencji Ludności, zasiłek na dziecko z reguły przyznawany jest automatycznie. Przeczytaj więcej o zasiłku na dziecko.

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na opiekę nad dzieckiem w wieku od 1 do 2 lat oraz na opiekę nad dzieckiem przysposobionym, które nie zaczęło jeszcze chodzić do szkoły. Przeczytaj więcej o zasiłku opiekuńczym.

Obowiązek zgłaszania zmian

Zmiany dochodu, sytuacji rodzinnej i/lub sytuacji zawodowej, bądź planowany pobyt za granicą mogą mieć wpływ na kwotę wypłacaną z NAV.  Dlatego wszelkie takie zmiany należy natychmiast zgłaszać do NAV.


* Jeśli jesteś obywatelem państwa EOG, jesteś objęta/y rozporządzeniem EOG dotyczącym tego świadczenia.  Konwencja Nordycka i niektóre umowy o systemach zabezpieczenia społecznego mogą prowadzić do objęcia wspomnianym rozporządzeniem EOG także obywateli państw nienależących do EOG.


Przetłumaczyliśmy tutaj najważniejsze informacje o uprawnieniach i obowiązkach. Na dodatek do tego, znajdziesz linki do bardziej szczegółowych informacji. Część z tych informacji podana jest tylko w języku norweskim.