Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany podczas tymczasowego zwolnienia

Zwykłe zasady dotyczące zasiłku dla bezrobotnych dotyczą również osób okresowo zwolnionych z pracy. Osoby te mogą ubiegać się o zasiłek na takich samych zasadach jak osoby bezrobotne. W przypadku pracowników na okresowym zwolnieniu obowiązuje kilka dodatkowych zasad i szczegółowych postanowień.

Czym jest zwolnienie okresowe (permittering)?

Zwolnienie okresowe nie jest równoważne z wypowiedzeniem stosunku pracy. Zwolnienie okresowe oznacza, że pracownik zostaje tymczasowo zwolniony z obowiązku przychodzenia do pracy i wykonywania swoich zadań roboczych, podczas gdy pracodawca zostaje zwolniony z obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Pracownik może mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych przez cały okres zwolnienia lub przez jego część.

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych podczas zwolnienia okresowego?

Trzeba spełniać zwykłe warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Oznacza to, że ma się takie same obowiązki jak wszyscy inni pobierający zasiłek dla bezrobotnych, lecz dla osób zwolnionych okresowo obowiązują pewne specjalne zasady:

  • Zwolnienie okresowe musi być spowodowane brakiem pracy lub innymi czynnikami, niezależnymi od pracodawcy.
  • Pracodawca starał się uniknąć okresowego zwolnienia i podjął w tym celu wszelkie działania, których można wymagać.
  • Sytuacja musi być tymczasowa

Przyczyna okresowego zwolnienia

Jeśli pracownik (lub jego przedstawiciele) i pracodawca są zgodni w kwestii powodów okresowego zwolnienia, z zasady pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zakładając, że spełnia on pozostałe warunki otrzymania tegoż zasiłku.

Jeśli pracownik i pracodawca nie są zgodni w tej kwestii, NAV przeprowadzi dokładniejszą ocenę przyczyn zwolnienia okresowego. Jeśli warunki przeprowadzenia okresowego zwolnienia nie są spełnione, pracownikowi nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

NAV musi otrzymać dokumentację dotyczącą wszystkich okoliczności związanych z okresowym zwolnieniem. Osoby ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych podczas okresowego zwolnienia zostaną powiadomione o tym, jakie informacje muszą dostarczyć.

Pracodawca musi wypełnić formularz o nazwie bekreftelse på permitteringsårsak NAV 04-08.04 (potwierdzenie przyczyn okresowego zwolnienia NAV 04.08.04).

Osoby będące jedynym pracownikiem we własnej spółce akcyjnej

Jeśli jesteś zatrudniony w spółce akcyjnej, jesteś pracownikiem. Oznacza to, że możesz zostać tymczasowo zwolniony i mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Dotyczy to także właściciela firmy, nawet jeśli jest jedynym pracownikiem. Wtedy jesteś zarówno osobą zwolnioną, która wnioskuje o zasiłek dla bezrobotnych, jak i pracodawcą, który musi udokumentować sytuację w firmie.

Musisz wyjaśnić urzędowi NAV, co jako pracodawca zrobiłeś, aby ograniczyć potrzebę zwolnień tymczasowych. Należy również wyjaśnić, kiedy powstała sytuacja, która doprowadziła do potrzeby zwolnień i co jako pracodawca zrobiłeś, aby tej sytuacji zaradzić. Musisz wyjaśnić także, w jaki sposób planujesz chronić interesów firmy w okresie tymczasowego zwolnienia, aby firma jak najszybciej wróciła na pełne obroty.

Jeśli jako jedyny pracownik w swojej własnej spółce akcyjnej zwalniasz się tymczasowo w wymiarze przekraczającym 80 procent, można wątpić, czy spółka podejmuje oczekiwane działania, mające na celu zapewnienie sobie zleceń w przyszłości i ograniczenie potrzeby zwolnień tymczasowych. Jeśli ustaje wszelka działalność, sytuacja może wyglądać bardziej na zamknięcie działalności niż jej tymczasowe wstrzymanie. Znaczenie ma wszelka działalność wykonywana przez Ciebie w spółce, niezależnie od tego, czy praca jest wykonywana w roli zwykłego pracownika, dyrektora generalnego, prezesa lub w inny sposób.

Jak długo można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych podczas okresowego zwolnienia?

Okresowe zwolnienie bez wynagrodzenia może trwać maksymalnie 30 tygodni w ciągu 18 miesięcy (52 tygodnie dla pracowników zatrudnionych w przemyśle rybnym). Okresowe zwolnienie liczy się dnia, w którym pracownik został zarejestrowany jako okresowo zwolniony.

Czas trwania zwolnienia okresowego jest powiązany z pracodawcą. Jeśli pracownik otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych przez 30 tygodni w związku ze zwolnieniem okresowym u jednego pracodawcy, może mu zostać przyznany zasiłek na czas okresowego zwolnienia u innego pracodawcy, o ile nie został przekroczony zwykły okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli podczas zwolnienia okresowego pracownik wykorzystał prawo do zasiłku dla bezrobotnych przyznanego na 104 lub 52 tygodnie, musi ponownie złożyć wniosek o zasiłek. Trzeba spełniać wszystkie warunki uprawniające do nowego okresu wypłat zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku okresowo zwolnionych pracowników przemysłu rybnego, obowiązują odrębne zasady:

  • Czas pracy musi być zredukowany o minimum 40 procent.
  • Maksymalny okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 52 tygodnie.
  • Okresowo zwolnionych pracowników przemysłu rybnego nie obowiązuje czas oczekiwania.

Więcej informacji o szczególnych przypadkach:

Kto powinien sprawować kontrolę nad moim czasem (tygodniami) tymczasowego zwolnienia z pracy?

Twój pracodawca kontroluje upływ tygodni tymczasowego zwolnienia z pracy. Chodzi o te dni/tygodnie, za które twój pracodawca nie ma obowiązku wypłacania ci wynagrodzenia wliczanego w okres korzystania z tymczasowego zwolnienia z pracy.

Dni/tygodnie urlopu bezpłatnego, urlop i zwolnienie chorobowe nie są wliczane do okresu tymczasowego zwolnienia z pracy.

Kiedy jesteś w okresie tymczasowego zwolnienia z pracy, masz obowiązek powiadamiania swojego pracodawcy o wszystkich okolicznościach, mogących mieć znaczenie dla liczby tygodni zwolnienia tymczasowego. Twój pracodawca ma obowiązek sprawdzania, kiedy ponownie będzie zobowiązany do wypłacania ci wynagrodzenia.

  • Jeśli pozostajesz w okresie tymczasowego zwolnienia z pracy przez 30 tygodni w ciągu ostatnich 18 miesięcy, Twój pracodawca zobowiązany jest wypłacać ci wynagrodzenie przez 5 dni roboczych, jeśli okres tymczasowego zwolnienia z pracy ma być kontynuowany.
  • Decyzja o przyznaniu ci zasiłku dla bezrobotnych w okresie tymczasowego zwolnienia z pracy wygasa w chwili, gdy NAV stwierdzi upływ 30 tygodni, jednak informacje uzyskane od ciebie lub od pracodawcy mogą prowadzić do korekty przez NAV tego wyliczenia.
  • Jeśli pozostawałeś w okresie tymczasowego zwolnienia z pracy w okresie 49 tygodni w czasie ostatnich 18 miesięcy, twój pracodawca zobowiązany jest do ponownego wypłacania ci wynagrodzenia niezależnie od tego, czy okres tymczasowego zwolnienia z pracy będzie kontynuowany czy nie. Decyzja o przyznaniu ci zasiłku dla bezrobotnych w okresie tymczasowego zwolnienia z pracy wygasa w chwili, gdy NAV stwierdzi upływ 49 tygodni, jednak nowe informacje o chorobie, urlopie lub podobnych okolicznościach mogą prowadzić do korekty przez NAV tego wyliczenia.

W przedsiębiorstwach przetwórstwa rybnego oraz przetwórstwa oleju rybnego obowiązują odrębne zasady związane z tymczasowym zwolnieniem z pracy.

Dni/tygodnie okresu zwolnienia tymczasowego mogą być naliczane również w okresie, za który nie masz prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Obowiązuje to np. w przypadku pracy w okresie trwającego zwolnienia tymczasowego w wymiarze przekraczającym 50 procent zwykłego czasu pracy.

Jeśli dłużej niż 6 tygodni wykonujesz zwykłą pracę dla pracodawcy, u którego jesteś w okresie zwolnienia tymczasowego, okres ten ulega przerwaniu. Przepracowany u niego czas nie jest uznawany za tygodnie tymczasowego zwolnienia z pracy. Pracodawca musi ewentualnie powiadomić później o nowym okresie tymczasowego zwolnienia z pracy i wdrożyć go w życie.

Utrzymuj kontakt ze swoim pracodawcą w sprawach związanych z tymczasowym zwolnieniem z pracy i informuj NAV o wszystkich sprawach, mogących mieć znaczenie dla wypłaty twojego zasiłku dla bezrobotnych. Wypełniaj prawidłowo karty zgłoszeniowe.

W celu uzyskania informacji na temat wykorzystanego okresu zwolnienia tymczasowego z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, patrz ”Twoje wypłaty”.

Jak wypełniać kartę zgłoszeniową w okresie wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę?

Każda wykonywana praca powinna zostać podana na karcie zgłoszeniowej, zarówno płatna, jak i niepłatna. Dotyczy to także pracy w ramach własnej działalności gospodarczej oraz pracy w godzinach wieczornych i nocnych. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za większą liczbę godzin niż faktycznie przepracowane, należy podać rzeczywistą liczbę godzin, za którą wypłacone zostało wynagrodzenie.

Kiedy jesteś na zwolnieniu tymczasowym, nie musisz podawać godzin pracy na kartach zgłoszeniowych za okres, w którym twój pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia zgodnie z ustawą o wynagrodzeniach w okresie tymczasowego zwolnienia z pracy. W okresie tymczasowego zwolnienia z pracy obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracodawcy polega na wypłacie pracownikowi wynagrodzenia za pierwszych 10 dni roboczych od chwili rozpoczęcia zwolnienia, oraz przez okres 5 dni po upływie więcej niż 30 tygodni zwolnienia tymczasowego.

Jeżeli faktycznie wykonujesz pracę w okresie obowiązkowej wypłaty wynagrodzenia, powinieneś podać to na karcie zgłoszeniowej w dniu/-ach, gdy praca jest wykonywana. Praca w okresie obowiązkowej wypłaty wynagrodzenia dla pracodawcy udzielającego zwolnienia tymczasowego będzie skutkowała odpowiednim przesunięciem okresu obowiązkowej wypłaty wynagrodzenia. Powodem tego jest fakt, że obowiązek wypłaty wynagrodzenia dotyczy wyłącznie okresów, w których jesteś zwolniony z obowiązku pracy. Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany przez NAV nie jest przyznawany wcześniej niż po upływie 10 od zakończenia okresu obowiązkowej wypłaty wynagrodzenia.

Odrębne zasady dotyczące osób na okresowym zwolnieniu

Mobilność geograficzna i zawodowa

Aby mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pracownicy na zwolnieniu okresowym muszą podobnie jak pozostali bezrobotni być chętni do podjęcia innej pracy.

NAV zwykle akceptuje, że osoba na częściowym okresowym zwolnieniu i/lub na krótkotrwałym okresowym zwolnieniu nie ma równie wielu możliwości podjęcia pracy, co osoba na pełnym i długotrwałym zwolnieniu okresowym lub osoba bezrobotna. Jednocześnie NAV stawia większe wymagania osobom, które przez dłuższy czas pozostają bez pracy i może wstrzymać zasiłek dla bezrobotnych, jeśli dana osoba nie jest gotowa się przeprowadzić, aby podjąć inną pracę.

Pracownik jest zobowiązany do przyjęcia ofert pracy, które nie trwają dłużej niż okresowe zwolnienie. Jeśli pracownik uważa, że okresowe zwolnienie powstrzymuje go od podjęcia pracy w innych częściach kraju (pracy w pełnym lub częściowym wymiarze godzin), należy wyjaśnić to we wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli dana oferta pracy koliduje z okresowym zwolnieniem, NAV może rozważyć, czy odrzucenie tej oferty jest odpowiednim rozwiązaniem.

Pracownicy dojeżdżający z innych krajów

Pracownicy z dojeżdżający innych krajów, którzy zostali okresowo zwolnieni, nie muszą mieszkać lub przebywać w Norwegii, aby otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Proszę przeczytać więcej informacji o okresowo zwolnionych pracownikach dojeżdżających, którzy przebywają w innym kraju EOG (kraju zamieszkania).

Grupy nieuprawnione do zasiłku dla bezrobotnych podczas okresowego zwolnienia

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych w okresie tymczasowego zwolnienia z pracy.

Osoby zatrudnione we własnych spółkach AS (norweska aksjeselskap – spółka akcyjna) nie są uważane za prowadzące własną działalność gospodarczą i zazwyczaj mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie tymczasowego zwolnienia z pracy.

Pracownicy zewnętrzni na wezwanie i freelancerzy

Żeby zwolnić pracownika na okres tymczasowy konieczne jest posiadanie z nim zawartej umowy o pracę, w której pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikowi określonej ilości pracy. Jeśli taka umowa o pracę nie została podpisana, pracownika nie można zwolnić na okres tymczasowy. Przykładem freelancerów, z którymi nie została uzgodniona określona ilość pracy, mogą być pracownicy zewnętrzni przywoływani na żądanie, bez ustalania dla nich stałych dyżurów.

Pracownicy zewnętrzni na wezwanie oraz osoby pracujące na podstawie podobnych form zatrudnienia mogą mieć prawo do zwykłego zasiłku dla bezrobotnych w okresach braku zleceń.

Pracownicy sektora publicznego i instytucji kulturalnych

Co do zasady głównej, pracownicy sektora publicznego nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych w okresie tymczasowego zwolnienia z pracy. To samo dotyczy pracowników instytucji kulturalnych prowadzonych przy istotnym wsparciu ze strony funduszy państwowych.

Wyjątek stanowią instytucje publiczne, prowadzone według takich samych zasad jak prywatna działalność gospodarcza, zorganizowane na prawach samodzielnych jednostek. W tym przypadku ocenie podlegać będzie to, czy prowadzenie instytucji oparte jest w pełni na sprzedaży towarów i usług zleceniodawcom czy też klientom na wolnym rynku.

Ograniczenia dotyczące pracowników sektora publicznego i instytucji kulturalnych nie mają zastosowania, jeśli tymczasowe zwolnienie z pracy jest skutkiem sporu pracowniczego, pożaru, wypadku, katastrofy naturalnej lub innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia.

Jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Najpierw należy zarejestrować się jako osoba poszukująca pr acy. Pomoc można otrzymać od NAV Kontaktsenter pod numerem 5555 3333.  

Najłatwiej jest ubiegać się o zasiłek drogą elektroniczną przez internetowy portal Ditt NAV (Twój NAV).

Osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych musi udzielić NAV pewnych informacji, które należy załączyć do wniosku. Proszę przeczytać więcej informacji o załącznikach.

Obowiązek zgłaszania zmian

Zmiany dochodu, sytuacji rodzinnej i/lub sytuacji zawodowej, bądź planowany pobyt za granicą mogą mieć wpływ na kwotę wypłacaną z NAV. Dlatego też zmiany takie należy niezwłocznie zgłaszać do NAV.


Przetłumaczyliśmy tutaj najważniejsze informacje o uprawnieniach i obowiązkach. Na dodatek do tego, znajdziesz linki do bardziej szczegółowych informacji. Część z tych informacji podana jest tylko w języku norweskim.