Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych ma za zadanie częściowo zastąpić utracony dochód z pracy. W celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych należy najpierw zarejestrować się w NAV jako osoba poszukująca pracy.

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Główne warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych:

 • Twój czas pracy został zredukowany o co najmniej 50 procent.
 • Twój minimalny dochód z pracy wynosił co najmniej 1,5 G (kwota bazowa wymiaru świadczeń społecznych) w minionym roku lub średnio co najmniej 3 G w ciągu trzech ostatnich zakończonych lat kalendarzowych.  
 • Jesteś zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy i co 14 dni przysyłasz kartę meldunkową.
 • Rzeczywiście poszukujesz pracy.
 • Przebywasz legalnie w Norwegii.

Zasiłek dla bezrobotnych i kształcenie się

Osoby, które się kształcą lub szkolą, z zasady nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych, lecz od zasady tej są wyjątki. Proszę przeczytać więcej informacji o zasiłku dla bezrobotnych i edukacji.

Zasiłek dla bezrobotnych i zakładanie własnej działalności

Osoby bezrobotne otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych mogą ubiegać się o utrzymanie zasiłku na czas planowania i zakładania własnej działalności. Proszę przeczytać więcej informacji o zasiłku dla bezrobotnych i zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Jak należy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Najpierw należy zarejestrować się jako osoba poszukująca pr acy. Pomoc można otrzymać od NAV Kontaktsenter pod numerem 5555 3333.  

Osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych musi udzielić NAV pewnych informacji, które należy załączyć do wniosku. Proszę przeczytać więcej informacji o załącznikach.

Jeśli miało się przerwę w otrzymywaniu zasiłku, która trwała do 52 tygodni, i chce się ponownie otrzymywać zasiłek, z zasady należy ubiegać się o wznowienie zasiłku dla bezrobotnych.

Kiedy można ubiegać się o zasiłek?

Więcej informacji o tym, kiedy należy ubiegać się o zasiłek

Wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych można składać na tydzień przed pierwszym dniem całkowitego lub częściowego bezrobocia.

Poczytaj o tym więcej w części „Od jakiego momentu wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych?”.

Od jakiego momentu wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Osoby, które zarejestrowały się jako poszukujące pracy, mogą mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych od daty rejestracji pod warunkiem, że w ciągu czterech tygodni złożą kompletny wniosek o zasiłek. Zatem zazwyczaj ma się do 4 tygodni na skompletowanie całej wymaganej dokumentacji, nie ryzykując utraty zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli potrzebuje się więcej niż 4 tygodnie, należy skontaktować się z NAV.

Oznacza to, że powinieneś zarejestrować się pierwszego dnia, od którego pozostajesz bezrobotny i złożyć wniosek najpóźniej w ciągu 4 tygodni.

Jeśli od wcześniejszego pracodawcy otrzymujesz odprawę, zasada główna stanowi, że nie masz prawa do zasiłku dla bezrobotnych za okres wypłacania odprawy aż do jego zakończenia. Możesz jednak, jeśli chcesz, starać się o zasiek dla bezrobotnych od pierwszego dnia, od którego pozostajesz bezrobotny, tak aby NAV mógł ocenić, od którego momentu masz prawo do zasiłku. Do podania musisz załączyć kopię umowy, jaka została zawarta z pracodawcą w kwestii odprawy.

Co to jest czas oczekiwania?

Jeśli zostanie ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, nie otrzymasz wypłaty za pierwsze całe  3 dni. Te dni nazywane są dniami oczekiwania.

Musisz jednak zarejestrować się natychmiast, nawet jeśli nie otrzymasz wypłaty zasiłku dla bezrobotnych za dni oczekiwania.

Czas oczekiwania biegnie od daty przyznania zasiłku dla bezrobotnych.

Wszystkie warunki uprawnienia do zasiłku muszą zostać spełnione w ciągu dni oczekiwania. Oznacza to, że dni oczekiwania nie można wypracować podczas choroby, urlopu lub wtedy, gdy zwykłe osoby poszukujące pracy pracowały więcej niż 50% swojego normalnego tygodniowego czasu pracy. Soboty i niedziele nie są wliczane do dni oczekiwania, nawet jeśli w takie dni zazwyczaj pracowałeś.

Dni oczekiwania muszą skończyć się w ciągu pierwszych 15 dni roboczych licząc od daty przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli to nie nastąpi, zasiłek dla bezrobotnych zostanie wstrzymany.

Jeśli sam ponosisz winę za utratę pracy i nie miałeś do tego, uzasadnionego powodu, twój czas oczekiwania zostanie przedłużony o najmniej 12 tygodni. Przez cały czas oczekiwania musisz jednak nadsyłać karty zgłoszeniowe. O przedłużonym czasie oczekiwania możesz przeczytać więcej tutaj.

Karta meldunkowa i informacje dla NAV

Warunkiem otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych jest informowanie NAV o swojej sytuacji. Na karcie meldunkowej podaje się, czy nadal chce się być zarejestrowanym jako poszukujący pracy, czy się pracowało i ewentualnie ile godzin przepracowało się w ciągu ostatnich 14 dni. Należy również podać informacje o chorobie, wakacjach, kursach itp. Karty meldunkowe trzeba dokładnie wypełniać i wysyłać je we właściwym terminie. Proszę przeczytać więcej informacji o kartach meldunkowych.

Nadesłanie karty meldunkowej z opóźnieniem będzie wiązało się z potrąceniem części zasiłku.

Obowiązek wysyłania karty meldunkowej powstaje wraz z zarejestrowaniem się jako osoba poszukująca pracy, nawet jeśli nie otrzymało się jeszcze odpowiedzi na wniosek o zasiłek.

Udzielenie NAV błędnych informacji może wpłynąć na prawo do dalszych wypłat zasiłku i może prowadzić do roszczenia zwrotu wypłaconych kwot oraz do odpowiedzialności karnej. Proszę przeczytać więcej informacji o błędnych i niepełnych informacjach.

Istnieją specjalne postanowienia dotyczące wybranych grup

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany w przepisach dotyczących naliczania zasiłków dla bezrobotnych. Przeczytaj więcej na temat zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. 

Pełny zasiłek dla bezrobotnych wynosi około 62,4 procent dochodu i ewentualnych świadczeń społecznych z poprzedniego roku, lub na podstawie średniej z trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku o zasiłek. Bierze się pod uwagę wyliczenie, które da najwyższą kwotę w twojej sytuacji. Dochód z działalności gospodarczej, emerytura i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia nie są wliczane w podstawę wymiaru zasiłku dla bezrobotnych.

Pamiętaj, że od zasiłku dla bezrobotnych musisz zapłacić podatek. 

Dochód przekraczający 6 G (kwota bazowa wymiaru świadczeń społecznych) osiągnięty w danych roku kalendarzowym nie jest wliczany w podstawę wymiaru zasiłku dla bezrobotnych. Przeczytaj więcej o   kwocie bazowej wymiaru świadczeń społecznych .

Oprócz dochodów z pracy uwzględnia się następujące świadczenia przy obliczaniu wymiaru zasiłku dla bezrobotnych:

 • Zasiłek chorobowy (Sykepenger)
 • Zasiłek opiekuńczy (Omsorgspenger)
 • Zasiłek pielęgnacyjny (Pleiepenger)
 • Zasiłek edukacyjny (Opplæringspenger)
 • Zasiłek dla kobiet ciężarnych (Svangerskapspenger)
 • Zasiłek rodzicielski z tytułu urodzenia lub adopcji dziecka (Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon)
 • Zasiłek dla bezrobotnych (Dagpenger)

Proszę zwrócić uwagę na to, że wyliczenie tego, jak wysoki zasiłek otrzymasz, i wyliczenie tego, czy minimalny dochód był wystarczający do przyznania prawa do zasiłku, to dwa odrębne wyliczenia. Przeczytaj więcej na temat minimalnego dochodu z pracy w punkcie "Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?".

Osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym lub mające na utrzymaniu dzieci poniżej 18 roku życia, otrzymują dodatek w wysokości 17 koron na dziecko przez pięć dni w tygodniu. Można również ubiegać się o dodatek na dzieci zamieszkałe w krajach objętych przepisami EOG i/lub przepisami Nordyckiej konwencji o zabezpieczeniu społecznym.  Jeżeli oboje rodzice pobierają zasiłek dla bezrobotnych, dodatek na dziecko przysługuje tylko jednemu z nich.

Niższa stawka zasiłku w przypadku pracy, choroby itp.

Stawka zasiłku dla bezrobotnych może zostać obniżona na podstawie informacji podanych w karcie meldunkowej.

Jeśli osoba pobierająca zasiłek pracowała lub wykonywała inną czynność równoważną z pracą, stawka zasiłku zostaje obniżona. Jeśli było się aktywnym przez ponad połowę ustalonego zwykłego czasu pracy w okresie objętym obowiązkiem zgłoszeniowym, zasiłek za ten okres nie zostanie wypłacony. „Zwykły czas pracy” to czas pracy, który obowiązywał przed częściowym lub całkowitym bezrobociem. NAV ustala zwykły czas pracy i jest on podany w decyzji wysyłanej przez do pobierającego zasiłek.

Osoby, które były na zwolnieniu chorobowym w wymiarze przekraczającym 50 procent, nie otrzymują zasiłku dla bezrobotnych, ale mogą mieć prawo do zasiłku chorobowego. Osoby, które były na zwolnieniu chorobowym w wymiarze 50 procent lub mniej, mogą mieć prawo do kombinacji zasiłku dla bezrobotnych i zasiłku chorobowego.

Podczas urlopu lub pobytu za granicą zwykle nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, ale są wyjątki. Przeczytaj więcej o urlopie i świadczeniach z NAV.

W przypadku osób pobierających niektóre rodzaje emerytury, rentę lub inne świadczenia z NAV, zasiłek dla bezrobotnych może zostać obniżony o wysokość tych świadczeń.

W przypadku osób pobierających rentę jednocześnie z zasiłkiem dla bezrobotnych, zasiłek dla bezrobotnych może zostać obniżony lub cofnięty.

Jak długo można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych?

Długość okresu wypłacania zasiłku dla bezrobotnych zależy od wysokości dochodu w poprzednim roku kalendarzowym lub od średniego dochodu z ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku o zasiłek. Oznacza to

 • 104 tygodnie przy dochodzie wynoszącym minimum dwukrotność kwoty bazowej wymiaru świadczeń społecznych
 • 52 tygodnie przy dochodzie wynoszącym mniej niż dwukrotność kwoty bazowej wymiaru świadczeń społecznych.

Specjalne postanowienia dotyczące wybranych grup

 • Osoby, które właśnie ukończyły obowiązkową służbę wojskową, mogą otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych maksymalnie przez 26 tygodni.
 • Pracownicy okresowo zwolnieni otrzymują zasiłek dla bezrobotnych przez okres do 49 tygodni w okresie 18-miesięcznym, jeśli ich czas pracy został zredukowany co najmniej o 50 procent. Po upływie 30 tygodni wypłacania zasiłku dla bezrobotnych pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia przez 1 tydzień (5 dni roboczych). Następnie pracownik okresowo zwolniony może otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych przez okres kolejnych 19 tygodni.
 • Okresowo zwolnieni pracownicy rybołówstwa mogą otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych przez maksymalnie 52 tygodnie w okresie 18-miesięcznym. Czas pracy musi być zredukowany o minimum 40 procent.

Obowiązek zgłaszania zmian

NAV wstrzymuje wypłaty pieniężne dla osób, które przestały spełniać warunki otrzymywania zasiłku. Proszę przeczytać więcej informacji o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Zmiany dochodu, sytuacji rodzinnej i/lub sytuacji zawodowej, bądź planowany pobyt za granicą mogą mieć wpływ na kwotę wypłacaną z NAV. Dlatego też zmiany takie należy niezwłocznie zgłaszać do NAV.

Jeśli po uzyskaniu decyzji o wstrzymaniu zasiłku dla bezrobotnych ponownie chcesz się o niego starać, należy złożyć wniosek o jego przywrócenie.

Wstrzymanie zasiłku dla bezrobotnych

Jeżeli nie spełniasz już warunków uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych, to NAV wstrzymuje wypłaty tego zasiłku.

Jeżeli wypłaty zasiłku dla bezrobotnych zostaną wstrzymane, podczas gdy nadal jesteś bezrobotny, musisz ponownie złożyć wniosek o ten zasiłek.

Dowiedz się więcej o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Wypłaty

Zasiłek dla bezrobotnych podlega opodatkowaniu i jest wypłacany na podstawie karty meldunkowej, którą wysyła się co 14 dni. Jeśli karta meldunkowa jest prawidłowo wypełniona i została wysłana w terminie, pieniądze zostaną wypłacone 2-3 dni po zarejestrowaniu karty meldunkowej przez NAV. Podatek odprowadzany jest na podstawie posiadanych przez nas informacji o twojej karcie podatkowej. Jeśli chcesz odprowadzać podatek w inny sposób, skontaktuj się ze Skatteetaten.


Wypłaty można sprawdzać korzystając z usługi Twoje wypłaty.