Utdanning eller opplæring

Som ei mellombels ordning kan du kombinere dagpengar med utdanning eller opplæring dersom du ikkje får støtte til livsopphald frå Lånekassen.

Sist oppdatert 23. desember 2020 12:09
  • Du kan ha rett til dagpengar i kombinasjon med utdanning eller opplæring dersom du ikkje får støtte til livsopphald frå Lånekassen. Då treng du ikkje søke om å få godkjend utdanninga di av NAV. Dette er ei mellombels ordning frå 20. april 2020 til 1. juli 2021.
  • Du kan ha rett til dagpengar sjølv om du får støtte frå Lånekassen, men då må du søke om å få godkjend utdanninga di av NAV.

Les informasjon frå Lånekassen om økonomisk støtte i koronasituasjonen.

Sjå meir informasjon om kva du kan ha rett til når du er permittert eller arbeidsledig.

Deltek du i organiserte aktivitetar som gir deg kunnskap du kan bruke i eit yrke, reknar vi at du er under utdanning eller opplæring. Døme på dette kan vere undervisning på vidaregåande skule, universitet, høgskule, folkeuniversitetet og privatistutdanning, arbeid med doktorgradavhandling, timar på køyreskule, truckførerkurs, ulike datakurs eller andre kurs som skal betre kompetansen din.

Les du fagstoff som ein fritidsaktivitet utan å høyre til ein studiestad, blir du ikkje rekna for å vere under utdanning.

Som ei mellombels ordning kan du ha rett til dagpengar i kombinasjon med utdanning eller opplæring dersom du ikkje får støtte til livsopphald frå Lånekassen. Er du usikker på om du får støtte til livsopphald, kan du ta kontakt med Lånekassen.

Ordninga gjeld frå 20. april 2020 til 1. juli 2021. Du treng ikkje søke på nytt etter 1. januar 2021. Har du til og med datoen 31. desember 2020 i vedtaket ditt på grunn av utdanninga di, må du ta kontakt med NAV dersom du treng dagpengar vidare. Bruk tenesta Skriv til oss, vel «Jobbsøker».

Ordninga gjeld alle arbeidsledige og permitterte som fyller vilkåra for dagpengar. Ordninga gjeld dermed og for dei som allereie fekk dagpengar då koronasituasjonen kom.

Du kan kombinere alle slags kurs og opplæring med rett til dagpengar.

Det er ikkje avgjerande kva tid du starta i utdanning eller opplæring. Du kan ha starta opp utdanninga eller opplæringa både medan du var i arbeid eller og at du blei permittert eller arbeidsledig.

Det avgjerande er om du får støtte frå Lånekassen. Dei som får slik støtte er trygga gjennom utvida moglegheit til lån og stipend.

Får du støtte frå Lånekassen etter at du har fått dagpengar, vil du ikkje lenger ha rett til dagpengar etter denne ordninga. Du må då straks melde frå til NAV. Bruk tenesta Skriv til oss, vel «Jobbsøker».

kompentansenorge.no finn du gratis nettbaserte kurs- og utdanningstilbod, desse er utvikla i regi av staten og partane i arbeidslivet. Kursa kan bidra til å auke kompetansen din innanfor utvalgte bransjar. Her finn du informasjon om nettbaserte kurs og utdanningar.

Kompetanse Norge tilbyr òg gratis karriererettleiing. Les meir på karriereveiledning.no.

Sjølv om du no kan ta utdanning og samtidig få dagpengar, er det eit krav om at du må vere aktiv jobbsøkar og vere tilgjengeleg dersom du skulle få ny jobb.

Dersom du ikkje blir ferdig med utdanninga eller opplæringa før du startar i jobb igjen, er det opp til deg om du vel å avbryte denne, eller om du vil fullføre utdanninga eller opplærlinga i kombinasjon med arbeid.

Du har som hovedregel ikkje rett til dagpengar mens du tar utdanning eller opplæring, men det er unntak. Du kan søke om å få dagpengar mens du tar utdanning om du

  • tar kurs eller tiltak i samarbeid med NAV.
  • kombinerte fulltidsarbeid med utdanning eller opplæring i minst 6 månadar før du blei heilt arbeidsledig eller heilt eller delvis permittert. Da kan du få dagpenger mens du held fram med studiane i opptil 6 måneder.
  • deltek på utdanning eller opplæring utanfor vanleg arbeidstid (kvardagar frå kl. 08.00-16.00) med maksimalt 50 % studieprogresjon sammenlikna med tilsvarende utdanning på heiltid, og maksimalt 10 dagar med undervisning på dagtid per semester. Har du sjølv kunne avgjerde kor mye tid du bruker på utdanninga, må du passe på at du ikkje overstig 50 % studieprogresjon gjennom heile studiet.
  • tar kurs som totalt varer opptil 3 månadar. Utdanninga kan blir delt opp i bolkar eller du kan gjennomføre på deltid. Er kurset ein del av eit lengre utdanningsløp, ser vi på den totale lengden av utdanningsløpet, sjølv om du kun tar ein del av utdanningen.
  • deltek på godkjend norskopplæring for vaksne innvandrarar på fulltid i inntil ett år, med mulighet for utvidelse.
  • deltek på introduksjonsprogram for nyankomne innvandrarar.

Det er nok at éit av punkta over gjeld deg for at du skal kunne få dagpengar mens du tar utdanning eller opplæring.

Etter vanlege reglar må du søke om å få godkjent utdanninga di for å få rett til dagpengar. Som ei mellombels ordning kan du ta utdanning utan å søke om dette dersom du ikkje får støtte frå Lånekassen.

Får du støtte frå Lånekassen må du søke om å få godkjend utdanninga di før du byrjar på utdanninga.

Dersom utdanninga ikkje gir rett til dagpenger, vil du ikkje få utbetalt dagpenger for periodar du har vore under utdanning, sjølv om du seinare avbryt utdanninga.

Søk om godkjenning på skjemaet søknad om godkjenning av utdanning (skjema NAV 04-06.05).