Lærling

Har du blitt arbeidsledig eller permittert, kan du ha rett til dagpenger. Dagpenger er økonomisk støtte fra NAV når du er på vei tilbake i arbeid.

Sist oppdatert 21. juli 2020 09:39
 • Er du lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat og blir permittert eller mister lærlingplassen som følge av koronasituasjonen, kan du ha rett til dagpengar. Dette er ei mellombels ordning som gjeld frå 20. mars til 31. desember 2020.
 • For å ha rett til dagpengar som lærling, må du fortsette utdanninga di.
 • Arbeidsgivaren din kan ikkje be deg jobbe gratis. Jobbar du, skal du få betalt. Du skal føre timane du jobbar på meldekortet.
 • Du som er lærling kan ha rett til dagpengar attende i tid. Skriv i søknaden frå kva tidspunkt du ønsker dagpengar frå.
 • Er du ikkje lenger under utdanning, kan du ha rett til dagpengar etter dei vanlege dagpengereglane. Du må uansett registrere deg som arbeidssøkar og sende søknad om dagpengar.
 • Er du permittert, skal arbeidsgivaren din betale deg løn de 2 første dagene du er permittert. Du får lønskompensasjon fra NAV for dag 3-20. Den nye løsningen er ventet ferdigstilt i midten av juni.
 • Etter du har søkt om dagpenger, kan du også søke om forskudd på dagpenger.

REGISTRER DEG SOM ARBEIDSSØKAR OG SØK DAGPENGAR

SØK FORSKUDD PÅ DAGPENGER

Arbeidsgjevaren din skal betale deg løn dei 2 første dagane du er permittert. Arbeidsgjevaren din må gi opplysningar til NAV for at du skal få kompensasjon for tap av løn for dag 3-20.

Meir informasjon om kompensasjon for tap av løn.

På grunn av koronasituasjonen forventar vi lengre saksbehandlingstid på søknader om dagpengar. Permitterte og arbeidsledige som ventar på å få behandla søknaden sin, kan søke om forskot på dagpengar. NAV trekk forskotet frå framtidige utbetalingar.

SØK OM FORSKOT PÅ DAGPENGAR

 • Ha sendt ein søknad om dagpengar og sender meldekort kvar 14.dag
 • Fylle grunnleggande krav for rett til dagpengar
 • Søke om forskot
 • Ha elektronisk ID (BankID, Buypass eller Commfides)

Du kan få forskot for éin månad om gongen. Det betyr at alle som har fått forskot og ønsker forskot for éin måned til, kan søke om dette igjen. Du kan tidlegast sende ny søknad éin månad etter at du sende førre søknad.

Les meir om forskot på dagpengar her.

Du som er lærling er fritatt kravet om å vere aktiv jobbsøkar. Dette er et vilkår andre må oppfylle for å ha rett til dagpenger.

Nokre lærlingar vil få meir i dagpengar etter vanlege reglar. Vel du å få dagpengar etter vanlege reglar, må du oppfylle kravet om å vere aktiv jobbsøkar.

For å rekne ut kor mykje du kan få, tek vi utgangspunkt i inntekta di den siste månaden før du mista inntekt og gongar denne med 12. Om det løner seg for deg, tek vi utgangspunkt i inntekta di dei siste 3 månadene og gonger denne med 4. Du som er lærling kan få summen av:

 • 100 % av inntekta di under 149 787 kroner (1,5 G)
 • 62,4% av inntekta di mellom 149 787 kroner (1,5 G) og 599 148 kroner (6 G)

Forstå reknestykket

 • Desse inntektene tek vi med: løn som lærling, løn som arbeidstaker, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon og dagpenger.
 • Desse inntektene tek vi ikkje med: næringsinntekt, arbeidsavklaringspenger og engangsstønad ved fødsel.

Har du hatt verneplikt det siste året eller vanleg jobb dei siste tre åra, vil det i nokre tilfelle løne seg for deg at NAV bereknar dagpengane etter vanlege reglar, og ikkje etter reglane for lærlingar.

Blei du permittert eller mista jobben etter 20.04.20?

Søker du dagpengar frå ein dato i etter 20.04, vil NAV rekne ut kva som løner seg for deg.

Blei du permittert eller mista jobben før 20.04.20?

Har du hatt verneplikt det siste året eller vanleg jobb dei siste tre åra, kan du ta kontakt med NAV for å finne ut kva som løner seg for deg.