Har du søkt eller mottar dagpenger? | www.nav.no

Har du søkt eller mottar dagpenger?

Sist oppdatert 3. mars 2021 14:03
info

Du kan ha rett til dagpenger igjen hvis du har gått ut maksperioden på dagpenger

Innreiseforbud

 • Regjeringen innfører de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020. Får du ikke reist tilbake til Norge, kan det påvirke dagpengene dine. Meld fra til oss om at du er i denne situasjonen, eller ta kontakt med oss.

Her er viktig informasjon for deg har søkt om eller mottar dagpenger.

 • Dagpenger er økonomisk støtte på veien tilbake i arbeid. Du må derfor søke jobber og delta på arbeidsmarkedstiltak når du mottar dagpenger. Vi hjelper deg med å komme tilbake i jobb hvis du har behov for det.
 • Du må sende meldekort hver 14. dag, også når du venter på svar på søknaden.
 • Det er viktig at du informerer NAV hvis det er endringer i din situasjon eller du reiser på ferie eller til utlandet.
 • Du har ikke rett til dagpenger når du er syk. Er du syk når du mottar dagpenger, må du ha sykmelding fra første dag for å få rett til sykepenger.

Saksbehandlingstiden for nye søknader om dagpenger er på rundt 4 uker. Saksbehandlingstiden kan bli lengre hvis du bruker lang tid på å ettersende dokumenter.

På grunn av flere søknader om dagpenger kan saksbehandlingstiden øke.

Har det gått 4 uker siden du søkte dagpenger, kan du søke forskudd på dagpenger.

Det er viktig at du sender meldekort innen fristen også når du venter på svar på søknaden. Sender du meldekort etter fristen, blir du slettet fra registeret over arbeidssøkere.

Er du i tvil om du har sendt meldekortet innen fristen, kan du sjekke om du fortsatt er registrert som arbeidssøker på Ditt NAV. Er du ikke registrert som arbeidssøker, må du gjøre det på nytt. Du kan også se tidligere innsendte meldekort på Ditt NAV.

Du må gi beskjed hvis situasjonen din endrer seg, også når du venter på svar på søknaden.

Send meldekort

Du må sende meldekort hver 14. dag. Dette er viktig for at du fortsatt skal være registrert som arbeidssøker, og for at vi skal kunne beregne hvor mye skal få i dagpenger.

Sender du meldekort etter fristen, blir du slettet fra registeret over arbeidssøkere og dagpengene dine stanser. Du får ikke dagpenger for dager du ikke er registrert som arbeidssøker. Er du i tvil om du fremdeles er registrert som arbeidssøker, kan du sjekke dette på Ditt NAV. Er du ikke registrert som arbeidssøker, må du du både registrere deg som arbeidssøker på nytt og sende ny søknad om dagpenger.

Les mer om meldekort

Slik fyller du ut meldekortet - dagpenger

Utfylling av meldekort for enkelte grupper

Koronasituasjonen: Hva skal jeg føre på meldekortet?

Skal du ha ferie eller reise til utlandet, er det viktig at du gir beskjed til NAV først og fører dagene med ferie eller fravær på meldekortet.

Dette er ferie eller fravær:

 • Planlagte feriedager når du er permittert
 • Annen ferie fra arbeidsgiver når du er permittert
 • Når du ikke er tilgjengelig for jobb, tiltak eller oppmøte hos NAV
 • Opphold i utlandet

Hovedregelen er at du kan oppholde deg hvor du vil i Norge når du mottar dagpenger. Er du ikke tilgjengelig for jobb eller tiltak på grunn av ferie eller annet fravær, må du føre disse dagene på meldekortet. Dette gjelder både for permitterte og arbeidsledige.

 • Du får melding på Ditt NAV når du kan ta ferie med dagpenger.
 • Har du mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, kan du få utbetalt dagpenger mens du er på ferie eller i utlandet i opptil 4 uker.
 • Har du mottatt dagpenger i 52 uker eller mindre, får du ikke utbetalt dagpenger når du har ferie eller er i utlandet.

Det avgjørende for om du kan ha rett til dagpenger under ferie er hvor lenge du faktisk har mottatt dagpenger, ikke hvor lenge det er siden du fikk innvilget dagpenger.

Mottar du dagpenger under ferie bruker du av den totale dagpengeperioden din. Du kan ikke overføre rett til dagpenger under ferie fra en full dagpengeperiode til en ny dagpengeperiode.

Se vanlige spørsmål om ferie under koronasituasjonen på arbeidstilsynet.no.

Du kan søke om å få beholde dagpengene mens du søker arbeid i et annet EØS-land.

Du opparbeider deg ikke rett til feriepenger når du mottar dagpenger.

Se mer informasjon om feriepenger på arbeidstilsynet.no.

Du må være reell arbeidssøker for å ha rett til dagpenger.

Hvis du ikke er reell arbeidssøker, stanser vi dagpengene dine fordi du ikke har rett til dagpenger. Takker du nei til et bestemt jobbtilbud, får du ikke utbetalt dagpenger i 18 uker. Dette kalles tidsbestemt bortfall.

Etter at du har søkt om dagpenger sender du meldekort jevnlig. Dagpengene dine beregnes ut fra disse opplysningene.

Det er ikke all informasjon du kan gi på meldekortet. Gjelder noen av situasjonene nedenfor deg, må du også sende egen melding til NAV. Det er viktig at du gir oss denne informasjonen, slik at vi kan sørge for at du får riktig utbetaling i dagpenger.

I perioden du har arbeidsforholdet kan du ha rett til dagpenger under permittering. Opphører kontrakten kan du ha rett til dagpenger som arbeidsledig. Gi beskjed til NAV før kontrakten din går ut, for å ikke miste dager med rett til dagpenger.

Har du fått dagpenger kun fram til kontrakten går ut, må du gi beskjed til NAV om at du blir arbeidsledig før dagpengene stanses. Gjør du ikke det, må du søke dagpenger på nytt når kontrakten går ut.

Når du er tilbake i jobb må du gi beskjed til NAV om hvilken dato du er tilbake i jobb og i hvilken stillingsprosent. Dette kan for eksempel være fordi du har fått ny jobb eller arbeidsgiveren din har trukket tilbake permitteringen.

Ønsker du at dagpengene dine skal stanses, må du gi beskjed om dette før du sender siste meldekort, slik at vi kan beregne riktig utbetaling. Hvis arbeidet fører til at du ikke lenger har rett til dagpenger, stanser vi dagpengene.

Har du fått et midlertidig arbeid som fører til at vi stanser dagpengen dine, kan du likevel ha rett til dagpenger når det midlertidige arbeidet er over. Du må da registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger på nytt når arbeidet nærmer seg slutten.

Du må gi beskjed til NAV om dette, og om du takket ja eller nei til tilbudet.

Takket du nei til jobben, skal du gi beskjed om hva som er årsaken til at du takket nei. Mener vi at du ikke hadde rimelig grunn til å takke nei, vil du som hovedregel ikke få utbetalt dagpenger i 12 uker. Fra 1. januar 2021 endres dette til 18 uker. Dette gjelder både for deg som er i arbeid og deg som er permittert. Du må sende meldekort hver 14. dag også i denne perioden.

Hvis arbeidsgiver endrer permitteringsgraden eller forlenger permitteringen må du ettersende nytt permitteringsvarsel eller annen dokumentasjon fra arbeidsgiver om dette.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende oppsigelsen du har fått fra arbeidsgiver.

Er du permittert og blir oppsagt av arbeidsgiveren, er du ikke lenger permittert. Du har krav på lønn fra arbeidsgiveren din fra den dagen du mottar oppsigelsen og ut oppsigelsestiden din. Dagpengene dine skal stanses fra den dagen du mottar oppsigelsen. Du kan søke om dagpenger som arbeidsledig når oppsigelsestiden din nærmer seg slutten dersom du fortsatt er arbeidsledig.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende oppsigelsen din. Gi beskjed om hva som er årsaken til at du sier opp og om du fortsatt har behov for dagpenger.

Mener vi at du ikke hadde rimelig grunn til å si opp jobben din, vil du ikke få utbetalt dagpenger i 12 uker. Fra 1. januar 2021 endres dette til 18 uker. Dette gjelder både for deg som er i arbeid og deg som er permittert. Du må sende meldekort hver 14. dag også i denne perioden.

Er du permittert, kan du si opp med 14 dagers oppsigelsestid. Når oppsigelsestiden din er over er du ikke lenger permittert. Står du uten arbeid, vil NAV vurdere om du har rett til dagpenger som arbeidsledig.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende konkursvarselet.

Går arbeidsgiveren din konkurs er du ikke lenger permittert og NAV vil da stanse dagpengene dine. Les mer om hva du må gjøre for å få økonomisk støtte fra NAV når arbeidsgiver er konkurs .

Du må gi beskjed til NAV om du blir sykmeldt.

Du har ikke rett til dagpenger når du er syk. Dersom dagpengene dine stanses kan du søke på nytt så fort du har rett til dagpenger igjen.

Les mer om hva du skal gjøre hvis du er arbeidsledig eller permittert og blir sykmeldt

Du kan du søke om barnetillegg til dagpengene. Barnetillegget er 17 kroner per dag per barn, og kan bare utbetales til en forelder om gangen. Du kan søke om barnetillegg ved å gi beskjed til NAV om at du har fått barn.

Får du innvilget dagpenger i perioden 1. januar og 18. februar 2021, får du ikke utbetalt dagpenger for de tre første dagene i en ny periode med dagpenger. Dette er en egenandel før dagpengene utbetales og kalles ventedager.

Dager du er syk, har ferie eller jobber mer enn 50 prosent av vanlig arbeidstid, regnes ikke med i ventedagene.

Hvis du er syk, har ferie eller jobber så mye at du ikke avspaserer de tre ventedagene i løpet av de første 15 virkedagene, vil du ikke oppfylle vilkårene for å motta dagpenger. Dagpengesaken din vil da bli avsluttet, uten varsel. Du kan søke på nytt dersom du igjen oppfyller vilkårene.

I svaret fra NAV får du informasjon om hvor mye du får utbetalt i dagpenger før skatt. Du får dagpenger for fem virkedager per uke, også om disse er helligdager. Når du sender meldekort, gir du informasjon til NAV slik at vi kan beregne utbetalingen din. Du får penger på konto få dager etter du har sendt meldekortet.

Du kan sjekke utbetalingene dine i tjenesten Utbetalingsoversikt.

1. september begynte vi å trekke utbetalt forskudd fra dagpengeutbetalinger du får fra NAV. Har du behov for å endre eller sette i gang tilbakebetalingen av forskuddet? Da kan du logge deg inn på Ditt NAV. Les om Tilbakebetaling og trekk av forskudd på dagpenger.

Dagpengene er skattepliktige. Skatteetaten anbefaler at du vurderer å endre grunnlaget i skattekortet ditt hvis du er arbeidsledig eller permittert. Du har selv ansvar for å sjekke at grunnlaget for beregning av skattetrekket er korrekt.

Du kan endre skattekortet ditt på skatteetaten.no.

Kombinerer du dagpenger med jobb, bør du be NAV eller arbeidsgiver om å benytte prosentdelen av skattekortet. Om du ikke gjør dette, risikerer du å betale for lite skatt totalt og få restskatt.

Det er ordinært skattetrekk i juni. Hvilke perioder (én periode er på to uker) som er trekkfri i desember, avhenger av meldesyklusen din. I desember er den første utbetalingen trekkfri, det vil si enten uke 47-48, eller uke 48-49.

Har du vært i arbeid må du føre alle timer du har jobbet på meldekortet. Du får ikke utbetalt dagpenger for tiden du har vært i arbeid. Jobber du mer enn 60 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode på 2 uker, får du ikke utbetalt dagpenger for denne perioden. I svaret på søknaden din får du vite hva vi har beregnet som din vanlige arbeidstid.

Du har ikke rett til dagpenger de dagene du har vært syk, men du kan ha rett til sykepenger. Du må sykemelding fra dag én når du mottar dagpenger.

Jeg er arbeidsledig eller permittert og blir sykmeldt

Skal du ha ferie slik at du ikke er tilgjengelig for jobb eller tiltak, har du som hovedregel ikke rett til dagpenger disse dagene. Feriepenger du mottar fra arbeidsgiveren din, reduserer ikke dagpengene dine. Dagpengene reduseres når du tar ferie eller oppholder deg i utlandet, med mindre du har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker.

I brevet du fikk da du søkte om dagpenger (vedtak om dagpenger i Dine saker) står det hvor lenge du maksimalt kan få dagpenger.

Du kan når som helst se hvor lenge du har igjen av dagpengeperioden i Utbetalingsoversikten.

Alle som mottar dagpenger per 19. februar 2021 vil fortsatt ha rett til dagpenger fram til og med 30. september 2021, så lenge de vanlige vilkårene er oppfylt.

Perioden med dagpenger blir automatisk forlenget og du trenger ikke søke på nytt.

Fra 1. juni 2021 innføres en ny periode på 1 uke med rett til lønn fra arbeidsgiver for alle som har mottatt dagpenger i 30 uker eller mer.

Når du er permittert kan du ha rett til følgende:

 1. Lønn i 10 dager

  De første 2 ukene av permitteringen (10 dager) får du lønn fra arbeidsgiver. Dette kalles arbeidsgiverperiode 1.

  Ble du permittert mellom 20. mars og 31. august 2020 fikk du lønn fra arbeidsgiveren din de 2 første dagene du var permittert og deretter lønnskompensasjon fra NAV fram til dag 20. Fristen for å søke lønnskompensasjon gikk ut 31. desember 2020.

 2. Dagpenger i 30 uker

  Du får dagpenger fra NAV i 30 uker.

 3. Lønn i 5 dager

  Lønn fra arbeidsgiver i 1 uke (5 dager). Dette kalles arbeidsgiverperiode 2 og innføres fra 1. juni 2021. Du får automatisk dagpenger igjen etter denne uka.

 4. Dagpenger i 19 uker

  Du får dagpenger fra NAV i 19 uker.

På Ditt NAV under Dine utbetalinger kan du se hvor mange uker med rett til dagpenger du har igjen.

Vi stanser dagpengene dine hvis du

 • fyller 67 år
 • jobber 6 uker uten å få utbetalt dagpenger
 • sender meldekort for sent
 • ikke lenger er reell arbeidssøker. Du er reell arbeidssøker når du er villig til og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge og delta i arbeidsmarkedstiltak.

NAV kan stanse dagpengene dine når du er sykmeldt. Er du minst 50 prosent syk har du ikke rett til dagpenger, men du kan ha rett til sykepenger. Dagpengene dine kan stanses fra første dag du er sykmeldt. Les mer om Først permittert eller arbeidsledig — så sykmeldt.

NAV kan også stanse dagpengene dine hvis du begynner å motta annen økonomisk støtte fra NAV som skal sikre livsoppholdet ditt eller dagpenger fra Garantikassen for fiskere. Les mer om Har du rett til dagpenger når du mottar annen økonomisk støtte fra NAV?.

Dagpengene dine kan automatisk stanses etter informasjon du gir på meldekort eller som følge av informasjon vi får fra offentlige registre.

Får du på nytt behov for dagpenger etter dagpengene dine er stanset, må du sende en ny søknad om dagpenger. Har du hatt dagpenger i løpet av de siste 52 ukene, vil du som hovedregel få utbetalt like mye i dagpenger som tidligere. I søknaden kan du be NAV om å gjennomføre en ny beregning av hvor mye du skal få i dagpenger, da velger NAV det som lønner seg for deg.

Du mister dagpengene i 12 uker (18 uker etter 1. januar 2021) hvis du uten rimelig grunn

 • unnlater å søke eller ta imot tilbud om arbeid hvor som helst i landet
 • takker nei til å delta i, eller slutter i et arbeidsrettet tiltak
 • sier opp eller på andre måter slutter i arbeidet ditt
 • blir avskjediget eller sagt opp på grunn av forhold som du selv er skyld i

Hvis dette skjer flere ganger i løpet av 12 måneder, øker ventetiden til 26 uker.

Du mister dagpengene i 4 uker hvis du uten rimelig grunn ikke møter hos NAV etter å ha fått innkalling. Hvis du ikke kan møte på grunn av sykdom må du ha legeattest.

Du må sende meldekort og oppfylle kravet om å være reell arbeidssøker i hele perioden du har mistet dagpengene for at utbetalingene skal starte igjen.

Hva som av NAV tolkes som «rimelig grunn» er i praksis strengt. I rundskriv til folketrygdloven § 4-10 kan du lese mer om hva som kan anses som rimelig grunn.

Du kan kombinere utdanning med dagpenger hvis du ikke mottar lån fra lånekassen frem til 1. juli 2021. Mottar du lån fra Lånekassen, kan du søke om å få godkjent utdanning med rett til dagpenger.

Les mer om utdanning og dagpenger.

utdanning.no finner du gratis utdanninger laget av arbeidslivet, for arbeidslivet. Kursene kan bidra til å øke kompetansen din innenfor utvalgte bransjer.

Har du fått innvilget dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens du etablerer egen virksomhet. Er du ilagt konkurskarantene eller mottar forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger, vil du ikke få dagpenger mens du etablerer egen virksomhet.

For å få beholde dagpengene, må virksomheten være ny og kunne gjøre deg selvforsørget. I tillegg må du enten eie over halvparten av virksomheten alene, eller til sammen med en eller flere andre som mottar dagpenger.

Er du ansvarlig for at du er arbeidsledig, for eksempel fordi du har sagt opp jobben uten rimelig grunn, vil du ikke få innvilget dagpenger under etablering de første 6 månedene fra du ble arbeidsledig.

Du må innhente en næringsfaglig vurdering av dine etableringsplaner fra en instans NAV har godkjent. NAV dekker ikke utgiftene til dette. Denne legges ved Søknad om dagpenger under etablering av egen virksomhet.

Du kan søke NAV om å få reise til utlandet i forbindelse med etableringen ved å ta kontakt med NAV. Du må få godkjent oppholdet før du reiser for å beholde dagpengene mens du er i utlandet.

Har du fått vedtak fra NAV om at du kan beholde dagpenger mens du etablerer egen virksomhet, skal du ikke føre på de timene du jobber i virksomheten på meldekortet.

Har du ikke fått vedtak fra NAV om at du kan beholde dagpenger mens du etablerer egen virksomhet, skal du føre på alle timer du jobber på meldekortet. Dette gjelder selv om du ikke tar ut lønn eller om virksomheten går med underskudd.

Har du vært helt arbeidsledig og mottatt dagpenger i minst 4 uker, kan du ha rett til å beholde dagpenger fra Norge i inntil 3 måneder når du reiser til et annet EØS-land for å søke jobb.

Har du vært syk, hatt ferie eller hatt annet fravær på meldekortet, kan du likevel ha rett til å beholde dagpengene hvis du har vært helt arbeidsledig og reell arbeidssøker i 4 uker innenfor de 12 siste ukene før avreise.

Hvis ektefellen eller samboeren din har fått jobb i et annet EØS-land, kan du søke om å beholde dagpenger fra Norge selv om du ikke har vært registrert som arbeidssøker i 4 uker før avreise.

Du vil ikke få beholde dagpengene fra Norge mens du søker jobb i et annet EØS-land hvis du

 • har reist før du søkte om godkjenning til å beholde dagpengene
 • er permittert
 • er tiltaksdeltaker eller du har fått tilbud om tiltak
 • etablerer egen virksomhet
 • mottar forskutterte dagpenger ved konkurs

For å beholde dagpenger mens du søker jobb i et annet EØS-land må du sende NAV en søknad om utstedelse av attest PD U2 (NAV 04-02.01). Dette må du gjøre før du reiser fra Norge.

Skal du på et jobbintervju i et annet EØS-land, er det tilstrekkelig at du har fått godkjenning fra NAV i forkant av reisen. Du kan da oppholde deg i EØS-landet i opptil 3 dager.

Du må registrere deg som arbeidssøker i det andre EØS-landet innen 7 dager etter avreisedatoen du har oppgitt i søknaden for å unngå å miste dager med rett til dagpenger. Dagpengene dine stanses midlertidig fram til du har registrert deg som arbeidssøker i det andre landet.

Du må fortsette å sende meldekort til Norge i perioden du søker jobb i et annet EØS-land for å få utbetalt dagpenger.

Du får ikke automatisk dagpenger hvis du kommer tilbake til Norge. Kommer du tilbake til Norge og har behov for dagpenger, må du sende en ny søknad om dagpenger.

Send søknaden senest første dag du er tilbake i Norge, for å ikke tape dager med rett til dagpenger. I tillegg må du gi beskjed til NAV om hvilken dato du er tilbake og sende dokumentasjon på dette, for eksempel

 • kontoutskrifter hvor du viser forbruk i Norge
 • kopi av flybilletter eller annen reisedokumentasjon av turen hjem

Hvis du vil søke jobb i EU-/EØS-landene og Sveits, kan NAV hjelpe deg gjennom EURES-samarbeidet.

Ja, det kan du, og det oppfordrer vi til. På meldekortene du sender oss hver 14. dag, svarer du blant annet på hvor mye du har jobbet. Dagpengene blir redusert etter hvor mye du har jobbet.

Etter nyttår endres regelen om hvor mye du kan jobbe og fremdeles få utbetalt dagpenger.

Fra 19. februar 2021, får du ikke utbetalt dagpenger hvis du jobber mer enn 60 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode (2 uker).

 • I perioden 1. januar til 18. februar 2021 fikk du ikke utbetalt dagpenger hvis du jobbet over 50 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode.
 • I perioden 20. mars til 31. desember 2020 fikk du ikke utbetalt dagpenger hvis du jobbet over 60 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode.

Går du tilbake til din fulle stilling og jobber sammenhengende i mer enn 6 uker hos permitterende arbeidsgiver, er hovedregelen at permitteringen regnes som avbrutt. Bare faktisk arbeid teller med i denne vurderingen. Avspasering i turnusordning eller lignende teller ikke med når vi vurderer om du har jobbet sammenhengende i mer enn 6 uker.

Blir du permittert på nytt må arbeidsgiver varsle deg om dette og betale nye lønnspliktdager.

Får du ikke utbetalt dagpenger i 3 meldekortperioder (6 uker) fordi du jobber, stanser vi dagpengene dine.

 • Fra 19. februar 2021, får du ikke utbetalt dagpenger hvis du jobber 60 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode (2 uker).
 • I perioden 1. januar til 18. februar 2021 kunne du få utbetalt dagpenger om du jobber opptil 50 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode (2 uker).

I svaret på søknaden din får du vite hva vi har beregnet som din vanlige arbeidstid.

Ønsker du å fortsatt stå registrert som arbeidssøker, må du fortsette å sende meldekort. Da må du huske å føre alle timene du har jobbet.

Du kan søke dagpenger på nytt hvis arbeidstiden din blir redusert igjen. Har du sluttet å sende meldekort, må du registrere deg som arbeidssøker på nytt.

Arbeidsgiveren din kan ikke be deg jobbe frivillig i bedriften, for eksempel som dugnad. Arbeider du, skal du ha lønn.

Du har ikke rett til dagpenger i perioden du er i tjeneste. Se nettsidene til sivilforsvaret og heimevernet om inntekt under tjeneste.

Du gir beskjed til NAV om tjenesten når du sender meldekortet. Svar «Ja» under spørsmålet «Har du vært i arbeid de siste 14 dagene?». Før at du har jobbet 7,5 timer hver dag du har vært i tjeneste.

Er du i tjeneste i 3 fulle meldekortperioder, stanses dagpengene dine automatisk. Du kan søke dagpenger på nytt når tjenesten din nærmer seg slutten.

Du kan klage eller anke på dagpenger hvis du er uenig i et vedtak.

Vi jobber så raskt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV. Det er spesielt vanskelig å beregne behandlingstiden for klager og anker på dagpengevedtak.

Les mer om saksbehandlingstider i NAV.

Du kan sende oss ros hvis du har hatt en god opplevelse du vil dele med NAV.

Har du blitt møtt på en dårlig måte av NAV, kan du gi oss beskjed om dette.

Du kan melde om feil og mangler på nav.no. Dette kan være teknisk feil, feil informasjon eller for lav grad av universell utforming.