Har du søkt eller mottar dagpenger?

 • Hvis du har sendt inn søknad om dagpenger, men ikke lagt ved alle vedleggene, kan du ettersende disse innen 14 dager.
 • Se hvor lang tid det tar før du får svar på søknaden din om dagpenger.
 • Du må sende meldekort hver 14. dag, også når du venter på svar på søknaden.
 • Det er viktig at du informerer NAV hvis det er endringer i din situasjon eller du reiser på ferie eller til utlandet.
 • Du har ikke rett til dagpenger når du er mer enn 50 prosent syk. Er du syk når du mottar dagpenger, må du ha sykmelding fra første dag for å få rett til sykepenger.

Send meldekort

Du må sende meldekort hver 14. dag, også mens du venter på svar på søknaden. Dette er viktig for at du fortsatt skal være registrert som arbeidssøker, og for at vi skal kunne beregne hvor mye du skal få i dagpenger.

Hvis du sender meldekortet for sent, vil neste utbetaling bli redusert helt eller delvis. Går det mer enn 20 dager uten at du sender meldekort, kan dagpengene bli stanset og du kan bli tatt ut av registeret som arbeidssøker hos NAV. Du får ikke dagpenger for dager du ikke er registrert som arbeidssøker.

Hvis du fortsatt ønsker dagpenger, må du registrere deg som arbeidssøker på nytt og sende ny søknad om dagpenger. Er du usikker på om du fremdeles er registrert som arbeidssøker, kan du sjekke dette på Min side.

Les mer om meldekort

Slik fyller du ut meldekortet - dagpenger

Utfylling av meldekort for enkelte grupper

Etter at du har søkt om dagpenger sender du meldekort jevnlig. Dagpengene dine beregnes ut fra disse opplysningene.

Det er ikke all informasjon du kan gi på meldekortet. Gjelder noen av situasjonene nedenfor deg, må du også sende oss en melding. Det er viktig at du gir oss denne informasjonen, slik at vi kan sørge for at du får riktig utbetaling av dagpenger.

Når du er tilbake i jobb må du gi beskjed til NAV om hvilken dato du er tilbake i jobb, hvilken stillingsprosent og hvilken arbeidsgiver du skal jobbe hos. Dette kan for eksempel være fordi du har fått ny jobb eller økt stillingsprosent. Dette gjelder også når arbeidsgiveren din har trukket tilbake permitteringen.

Er du tilbake i jobb må du gi beskjed til NAV før du sender meldekortet, slik at vi kan beregne riktig utbetaling. Hvis arbeidet fører til at du ikke lenger har rett til dagpenger, stanser vi dagpengene dine.

Har du fått en midlertidig jobb som fører til at vi stanser dagpengene dine, kan du likevel ha rett til dagpenger når den midlertidige jobben er ferdig. Du må da registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger på nytt når arbeidet nærmer seg slutten.

Du må gi beskjed til NAV når du får tilbud om jobb, og om du har sagt ja eller nei til jobbtilbudet.

Har du sagt nei til jobben, skal du gi beskjed om hvorfor. Mener vi at du ikke hadde rimelig grunn til å si nei, vil du som hovedregel ikke få utbetalt dagpenger i 18 uker. Dette gjelder både for deg som er arbeidsledig og deg som er permittert. Du må sende meldekort hver 14. dag også i perioden du ikke får utbetalt dagpenger.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende oppsigelsen du har fått fra arbeidsgiver.

Er du permittert og blir oppsagt av arbeidsgiveren, er du ikke lenger permittert. Du har krav på lønn fra arbeidsgiveren din fra den dagen du mottar oppsigelsen og ut oppsigelsestiden din. Dagpengene dine skal stanses fra den dagen du mottar oppsigelsen. Du kan søke om dagpenger som arbeidsledig når oppsigelsestiden din nærmer seg slutten, dersom du fortsatt er arbeidsledig.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende oppsigelsen din. Gi beskjed om hva som er årsaken til at du sier opp og om du fortsatt har behov for dagpenger.

Mener vi at du ikke hadde rimelig grunn til å si opp jobben din, vil du ikke få utbetalt dagpenger i de første 18 ukene i dagpengeperioden din. Dette gjelder både for deg som er i arbeid og deg som er permittert. Du må sende meldekort hver 14. dag også i denne perioden.

Er du permittert, kan du si opp med 14 dagers oppsigelsestid. Når oppsigelsestiden din er over er du ikke lenger permittert. Står du uten arbeid, vil NAV vurdere om du har rett til dagpenger som arbeidsledig.

Hvis arbeidsgiver endrer permitteringsgraden eller forlenger permitteringen må du ettersende nytt permitteringsvarsel eller annen dokumentasjon fra arbeidsgiver om dette.

Hvis dagpengene eller permitteringen din har vært stanset, må du søke om dagpenger på nytt hvis du blir permittert igjen.

I perioden du har arbeidsforholdet kan du ha rett til dagpenger under permittering. Opphører kontrakten kan du ha rett til dagpenger som arbeidsledig. Gi beskjed til NAV før kontrakten din går ut, for å ikke miste dager med rett til dagpenger.

Har du fått dagpenger kun fram til kontrakten går ut, må du gi beskjed til NAV om at du blir arbeidsledig før dagpengene stanses. Gjør du ikke det, må du søke dagpenger på nytt når kontrakten går ut.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende konkursvarselet.

Går arbeidsgiveren din konkurs er du ikke lenger permittert og NAV vil da stanse dagpengene dine. Les mer om hva du må gjøre for å få økonomisk støtte fra NAV når arbeidsgiver er konkurs.

Hvis du i en periode ikke ønsker å få jobbtilbud, må du gi beskjed til NAV.

Du må gi beskjed til NAV hvis du blir sykmeldt eller får endret sykmeldingsgrad

Les mer om hva du skal gjøre og hva du har rett til hvis du er

Du kan søke om å beholde dagpengene mens du tar utdanning eller opplæring.

Hvis du har fått godkjent å beholde dagpengene mens du tar utdanning eller opplæring, må du gi beskjed til NAV hvis du ikke følger opplæringsplanen som står i vedtaket om utdanning og dagpenger.

Hvis du er doktorgradskandidat og skal ha prøveforelesning, må du gi beskjed til NAV så snart du vet datoen for prøveforelesningen og disputasen.

Du kan søke om barnetillegg til dagpengene for barn du er forsørger for. Barnetillegget er 17 kroner per dag per barn, og kan bare utbetales til en forelder om gangen. Du kan søke om barnetillegg ved å gi beskjed til NAV om at du har fått barn.

Hvis du mottar barnetillegg må du gi beskjed til NAV når

 • barnet skal oppholde seg utenfor EØS
 • du ikke lenger har forsørgeransvar for barnet

Hvis du skal ha ferie, må du gi beskjed til NAV. Du må også gi beskjed hvis du reiser til utlandet.

Hvis du skal ha permisjon fra arbeidsgiveren din, må du gi beskjed til NAV.

Du må gi beskjed til NAV hvis du oppholder deg på institusjon. Det kan for eksempel være fengsel eller behandlingsinstitusjon.

Hvis du får ny adresse, må du melde fra om dette til Folkeregisteret på Skatteetaten.no. NAV får den nye adressen din fra Folkeregisteret.

Hvis du får pensjon fra privat eller offentlig tjenestepensjonsordning, må du gi beskjed til NAV.

Du må også gi beskjed hvis du mottar annen økonomisk støtte fra NAV eller andre aktører, som skal dekke tapt inntekt, for eksempel uføretrygd eller pleiepenger.

Hvis du ikke er reell arbeidssøker, stanser vi dagpengene dine.

Hvis du uten rimelig grunn sier nei til et bestemt jobbtilbud, får du ikke utbetalt dagpenger i 18 uker. Perioden du ikke mottar dagpenger kalles tidsbegrenset bortfall.

I svaret fra NAV får du informasjon om hvor mye du får utbetalt i dagpenger før skatt. Du får dagpenger for fem virkedager per uke, også om disse er helligdager. Når du sender meldekort, gir du informasjon til NAV slik at vi kan beregne utbetalingen din.

Du kan sjekke utbetalingene dine i tjenesten Utbetalingsoversikt.

Dagpengene blir utbetalt 1-3 virkedager etter at du har sendt inn meldekortet.

1. september 2020 begynte vi å trekke utbetalt forskudd fra dagpengeutbetalinger du får fra NAV. Har du behov for å endre eller sette i gang tilbakebetalingen av forskuddet? Da kan du logge deg inn på Min side. Les om Tilbakebetaling og trekk av forskudd på dagpenger.

Dagpengene er skattepliktige. Skatteetaten anbefaler at du vurderer å endre grunnlaget i skattekortet ditt hvis du er arbeidsledig eller permittert. Du har selv ansvar for å sjekke at grunnlaget for beregning av skattetrekket er korrekt.

Du kan endre skattekortet ditt på skatteetaten.no

Det er ordinært skattetrekk i juni. Hvilke perioder (én periode er på to uker) som er trekkfri i desember, avhenger av meldesyklusen din. I desember er den første utbetalingen trekkfri, det vil si enten uke 48-49, eller uke 50-51.

Kombinerer du dagpenger med jobb, bør du be NAV eller arbeidsgiver om å benytte prosentdelen av skattekortet. Om du ikke gjør dette, risikerer du å betale for lite skatt totalt og få restskatt.

Har du jobbet, må du føre alle arbeidstimene på meldekortet. Du får ikke utbetalt dagpenger for tiden du har jobbet. Jobber du mer enn 50 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode på 2 uker, får du ikke utbetalt dagpenger for denne perioden. Vi ser på hvor mye du har jobbet tidligere når vi beregner hva som er den vanlige arbeidstiden din. Du finner beregningen av den vanlige arbeidstiden din i vedtaket.

Det er kun dager som du har krav på dagpenger som blir tatt med i beregningen. Det betyr at hvis du er syk eller har fravær i en meldekortperiode, vil antall timer du kan jobbe og samtidig få utbetalt dagpenger endres.

Du har ikke rett til dagpenger når du er mer enn 50 prosent syk, men du kan ha rett til sykepenger. Du må ha sykemelding fra dag én når du mottar dagpenger.

Jeg er arbeidsledig eller permittert og blir sykmeldt

Skal du ha ferie slik at du ikke er tilgjengelig for jobb eller tiltak, har du som hovedregel ikke rett til dagpenger disse dagene. Feriepenger du mottar fra arbeidsgiveren din, reduserer ikke dagpengene dine. Dagpengene reduseres når du tar ferie eller oppholder deg i utlandet, med mindre du har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker.

Du får ikke utbetalt dagpenger for de første dagene i dagpengeperioden din. Dette kalles ventetid og er din egenandel. Ventetiden er 3 hele dager hvis du er helt arbeidsledig. Hvis du jobber deltid er ventetiden 60 prosent av den vanlige arbeidstiden din. Hva som er din vanlige arbeidstid finner du i vedtaket ditt.

Ventedagene utgjør 3 dager, og NAV trekker ventedagene automatisk.

Hvis ventedagene ikke blir trukket i løpet av de 15 første virkedagene, vil du ikke få utbetalt dagpenger. Du må søke om dagpenger på nytt hvis du fortsatt er arbeidsledig. Ta kontakt med NAV hvis du har spørsmål.

Vi stanser dagpengene dine når du

 • sender meldekort for sent
 • jobber mer enn 50 prosent av din vanlige arbeidstid i 3 meldekortperioder (6 uker) på rad.
 • ikke lenger er reell arbeidssøker. Du er reell arbeidssøker når du er villig til og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge og delta i arbeidsmarkedstiltak
 • fyller 67 år

NAV kan stanse dagpengene dine når du er sykmeldt. Er du mer enn 50 prosent syk har du ikke rett til dagpenger, men du kan ha rett til sykepenger. Dagpengene dine kan stanses fra første dag du er sykmeldt. Les mer om Først permittert eller arbeidsledig — så sykmeldt.

NAV kan også stanse dagpengene dine hvis du begynner å motta annen økonomisk støtte til livsopphold fra NAV eller Garantikassen for fiskere. Les mer om Har du rett til dagpenger når du mottar annen økonomisk støtte fra NAV?

Dagpengene dine kan automatisk stanses etter informasjon du gir på meldekort eller som følge av informasjon vi får fra offentlige registre.

Får du på nytt behov for dagpenger etter dagpengene dine er stanset, må du sende en ny søknad om dagpenger. Har du hatt dagpenger i løpet av de siste 52 ukene, vil du som hovedregel få utbetalt like mye i dagpenger som tidligere. I søknaden kan du be NAV om å gjennomføre en ny beregning av hvor mye du skal få i dagpenger, da velger NAV det som lønner seg for deg.

Du mister dagpengene i 18 uker hvis du uten rimelig grunn

 • unnlater å søke eller ta imot tilbud om arbeid hvor som helst i landet
 • takker nei til å delta i, eller slutter i et arbeidsrettet tiltak
 • sier opp eller på andre måter slutter i arbeidet ditt
 • blir avskjediget eller sagt opp på grunn av forhold som du selv er skyld i

Hvis dette skjer flere ganger i løpet av 12 måneder, øker ventetiden til 26 uker.

Du mister dagpengene i 4 uker hvis du ikke møter hos NAV etter å ha fått innkalling. Hvis du ikke kan møte på grunn av sykdom må du ha legeattest. Hvis du har rimelig grunn til å ikke møte opp, vil du ikke miste dagpengene i fire uker. Det er NAV som avgjør hva som er rimelig grunn.

Du må sende meldekort og oppfylle kravet om å være reell arbeidssøker i hele perioden du har mistet dagpengene for at utbetalingene skal starte igjen.

Hva som av NAV tolkes som «rimelig grunn» er i praksis strengt. I rundskriv til folketrygdloven § 4-10 kan du lese mer om hva som kan anses som rimelig grunn.

I brevet du fikk da du søkte om dagpenger (vedtak om dagpenger i Dine saker) står det hvor lenge du maksimalt kan få dagpenger.

Når permitteringsperioden din er over, skal du tilbake i jobb. Derfor stanser dagpengene dine. Ta kontakt med arbeidsgiveren din når permitteringsperioden nærmer seg slutten.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende oppsigelsen du har fått fra arbeidsgiver.

Er du permittert og blir oppsagt av arbeidsgiveren, er du ikke lenger permittert. Du har krav på lønn fra arbeidsgiveren din fra den dagen du mottar oppsigelsen og ut oppsigelsestiden din. Dagpengene dine skal stanses fra den dagen du mottar oppsigelsen. Du kan søke om dagpenger som arbeidsledig når oppsigelsestiden din nærmer seg slutten dersom du fortsatt er arbeidsledig.

Hovedregelen er at du kan oppholde deg hvor du vil i Norge når du mottar dagpenger.

Se film om ferie og dagpenger (Vimeo)

Skal du ha ferie eller fravær må du

 1. gi beskjed til NAV før ferien slik at ikke du blir innkalt til møter, får jobbtilbud eller blir invitert til å delta på arbeidsmarkedstiltak. Når du gir beskjed til oss i forkant, kan vi planlegge oppfølgingen av deg bedre.
 2. føre dagene med ferie eller fravær på meldekortet. Dette gjelder både for permitterte og arbeidsledige.

Dette er ferie eller fravær:

 • Planlagte feriedager når du er permittert
 • Annen ferie fra arbeidsgiver når du er permittert
 • Når du ikke er tilgjengelig for jobb, tiltak eller oppmøte hos NAV
 • Opphold i utlandet

Offentlige helligdager regnes som vanlige dager. Du skal føre ferie eller fravær på meldekortet hvis noen av punktene over gjelder for deg.

Se vanlige spørsmål om ferie under koronasituasjonen på arbeidstilsynet.no.

Du kan søke om å få beholde dagpengene mens du søker arbeid i et annet EØS-land

Når du får dagpenger og tar ferie, kan du føre ferie/fravær på meldekortet og likevel få utbetalt dagpenger.

Hvis du er arbeidsledig og fortsatt mottar dagpenger, kan du ha rett til 4 uker ferie med dagpenger hvis du har fått et vedtak på 104 uker. Du må ha mottatt dagpenger i mer enn 52 uker. Når du har opparbeidet deg rett til ferie med dagpenger, får du melding på Min side. Du kan ikke overføre ferie fra en tidligere dagpengeperiode til en ny dagpengeperiode.

Når du tar ferie får du utbetalt dagpenger, og bruker av den totale dagpengeperioden din.

Husk å føre ferie/fravær på meldekortet ditt.

Hvis du fikk dagpenger i fjor, kan du få utbetalt feriepenger i år, hvis du fyller kravene for feriepenger.

Hvis du fikk dagpenger i 2021 kan du få utbetalt feriepenger av dagpenger innen utgangen av juni 2022. Feriepengene utgjør 10,2 prosent av dagpengene du fikk i fjor. Se hvor mye du fikk utbetalt i dagpenger i 2021 i årsoppgaven din på Min side. Merk at feriepengene av dagpenger du fikk utbetalt i fjor ikke er inkludert i årets feriepengegrunnlag.

Du trenger ikke å søke om feriepengene. Du vil få et brev innen utgangen av juni der det står om du får utbetalt feriepenger eller ikke.

Hvis du forventer å få feriepenger, må du huske å kontrollere at riktig kontonummer er registrert hos NAV.

Du har rett til feriepenger hvis du mottok dagpenger i 2021 og:

 • ikke lenger mottar dagpenger 30. mai 2022

eller

 • du mottar dagpenger 30. mai 2022, og du tok ferie med dagpenger i 2021

eller

 • du mottar dagpenger 30. mai 2022, men har ikke opparbeidet deg rett til ferie med dagpenger enda.

Du har i utgangspunktet ikke rett til feriepenger hvis du i perioden 1. januar til 30. mai 2022 har rett til 4 uker ferie med dagpenger. Dette gjelder uavhengig av om du har tatt feriedager eller ikke i 2022.

Hvis du ikke har rett til feriepenger, kan du ha rett til inntil 4 uker ferie mens du får dagpenger.

Du kan velge å stanse dagpengene dine fra 30. mai 2022 for å få utbetalt feriepenger. Du må gi beskjed om at du ønsker stans før du sender inn meldekortet for 30. mai.

Dersom du fortsatt skal motta dagpenger etter 30. mai 2022, bør du søke om dagpenger på nytt så snart som mulig. Hvis du sender søknaden innen 20. juni 2022, kan du få dagpenger fra 31. mai. Søker du etter 20. juni, vil du tidligst få dagpenger fra den dagen du sendte inn søknaden.

Du må selv vurdere om det lønner seg for deg å stanse dagpengene i en kort periode for å få utbetalt feriepenger. Du bør se på hva du vil få utbetalt i feriepenger sammenlignet med det du mister i dagpenger i stansperioden. Feriepengene utgjør 10,2 prosent av dagpengene du fikk i fjor. Se saksbehandlingstiden for dagpenger.

Hvis du vil stanse dagpengene dine må du ta kontakt med NAV

Hvis du er syk eller jobber 30. mai 2022, og får stanset dagpengene på grunn av manglende utbetaling i seks sammenhengende uker, kan du oppnå rett til feriepenger.

Hvis du blir syk eller kommer i jobb, utsetter vi vurderingen av retten din til feriepenger til senest innen utgangen av juli.

Dette regnes med:

 • Dagpenger du har mottatt i 2021

Dette regnes ikke med:

 • feriepenger av dagpenger for 2020
 • andre ytelser fra NAV
 • lønn fra arbeidsgiver
 • lønnsgarantimidler

Hvis du har fått et varsel om at du har fått en feilutbetaling av dagpenger for 2021 utsetter vi vurderingen av retten din til feriepenger, slik at saken din kan bli ferdigbehandlet.

Hvis du har søkt om eller mottar du dagpenger, kan du også søke om å beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens du etablerer egen virksomhet.

Er du ilagt konkurskarantene eller mottar forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger, vil du ikke få dagpenger mens du etablerer egen virksomhet.

For å få beholde dagpengene mens du etablerer egen virksomhet, må

 • virksomheten være ny og kunne gjøre deg selvforsørget
 • du enten eie mer enn 50 prosent av virksomheten alene, eller til sammen med en eller flere andre som mottar dagpenger

Hvis du selv er ansvarlig for at du ble arbeidsledig i løpet av de siste seks månedene før du søker om dagpenger under etablering, har du ikke rett til denne ordningen. Perioden på seks måneder regnes fra første dag du ble arbeidsledig.

Du må si ifra til NAV-kontoret ditt at du søker om å beholde dagpengene mens du etablerer egen virksomhet. Du kan sende melding i aktivitetsplanen til NAV-kontoret ditt.

Du må innhente en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene dine fra en instans NAV har godkjent. NAV dekker ikke utgiftene til dette. Denne legges ved Søknad om dagpenger under etablering av egen virksomhet.

Du kan søke NAV om å få reise til utlandet i forbindelse med etableringen ved å ta kontakt med NAV. Du må få godkjent oppholdet før du reiser for å beholde dagpengene mens du er i utlandet.

Hvis du har fått vedtak fra NAV om at du kan beholde dagpenger mens du etablerer egen virksomhet, skal du ikke føre på de timene du jobber i virksomheten på meldekortet.

Mens du venter på svar skal du føre på alle timer du jobber på meldekortet. Dette gjelder selv om du ikke tar ut lønn eller om virksomheten går med underskudd.

Hvis du ønsker å få forlenget perioden opptil 12 måneder totalt, må du sende oss en ny Søknad om dagpenger under etablering av egen virksomhet. Du må sende inn søknaden før perioden din går ut.

Du må legge ved ny næringsfaglig vurdering hvis du søker om forlengelse og den tidligere næringsfaglige vurderingen anbefalte en kortere etableringsperiode enn 12 måneder.

Dersom du ønsker å avslutte etableringen eller den ikke lar seg gjennomføre må du ta kontakt med NAV for å få endret vedtaket til dagpenger uten etablering.

Når du har brukt opp etablerings- eller dagpengeperioden, stanser NAV dagpengene dine. Sluttdato for etableringsperioden er oppgitt i vedtaket ditt på Min side, og i Utbetalingsoversikten kan du se hvor mye du har igjen av dagpengeperioden.

Du kan ha rett til dagpenger når etableringsperioden er slutt hvis du er helt eller delvis arbeidsledig. Søk om dagpenger senest første dag etter etableringsperioden for å ikke tape dager med rett til dagpenger.

Har du vært helt arbeidsledig og har hatt rett til dagpenger i minst 4 uker, kan du ha rett til å beholde dagpenger fra Norge i inntil 3 måneder når du reiser til et annet EØS-land for å søke jobb. Du må ha sendt søknaden om dagpenger før du reiser til et annet EØS-land.

Har du vært syk, hatt ferie eller hatt annet fravær på meldekortet, kan du likevel ha rett til å beholde dagpengene hvis du har vært helt arbeidsledig og reell arbeidssøker i 4 uker innenfor de 12 siste ukene før avreise.

Hvis ektefellen eller samboeren din har fått jobb i et annet EØS-land, kan du søke om å beholde dagpenger fra Norge selv om du ikke har vært registrert som arbeidssøker i 4 uker før avreise.

Du vil ikke få beholde dagpengene fra Norge mens du søker jobb i et annet EØS-land hvis du

 • har reist før du søkte om godkjenning til å beholde dagpengene
 • er permittert
 • er tiltaksdeltaker eller du har fått tilbud om tiltak
 • etablerer egen virksomhet
 • mottar forskutterte dagpenger ved konkurs
 • har vært på arbeid i mer enn 2 dager i løpet av 4 uker

For å beholde dagpenger mens du søker jobb i et annet EØS-land må du sende NAV en søknad om utstedelse av attest PD U2 (NAV 04-02.01). Dette må du gjøre før du reiser fra Norge.

Skal du på et jobbintervju i et annet EØS-land, er det tilstrekkelig at du har fått godkjenning fra NAV i forkant av reisen. Du kan da oppholde deg i EØS-landet i opptil 3 dager.

Du må registrere deg som arbeidssøker i det andre EØS-landet innen 7 dager etter avreisedatoen du har oppgitt i søknaden for å unngå å miste dager med rett til dagpenger. Dagpengene dine stanses midlertidig fram til du har registrert deg som arbeidssøker i det andre landet.

Du må fortsette å sende meldekort til Norge i perioden du søker jobb i et annet EØS-land for å få utbetalt dagpenger.

Du får ikke automatisk dagpenger hvis du kommer tilbake til Norge. Kommer du tilbake til Norge og har behov for dagpenger, må du sende en ny søknad om dagpenger.

Send søknaden senest første dag du er tilbake i Norge, for å ikke tape dager med rett til dagpenger. I tillegg må du gi beskjed til NAV om hvilken dato du er tilbake og sende dokumentasjon på dette, for eksempel

 • kopi av flybilletter eller annen reisedokumentasjon av turen hjem
 • kontoutskrifter hvor du viser forbruk i Norge

Ja, du kan jobbe mens du mottar dagpenger, og det oppfordrer vi til.

På meldekortene du sender oss hver 14. dag, svarer du blant annet på hvor mye du har jobbet. Dagpengene blir redusert etter hvor mye du jobber.

Du får ikke utbetalt dagpenger hvis du jobber mer enn 50 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode (2 uker).

Som hovedregel blir permitteringen brutt om du jobber sammenhengende mer enn 6 uker i hele den vanlige stillingen du er permittert fra.

Bare faktisk arbeid teller med i vurderingen av om permitteringen er brutt. Avspasering i turnusordning eller lignende teller ikke med i vurderingen.

Hvis du blir permittert på nytt må arbeidsgiver varsle deg om dette og betale nye lønnspliktdager. Du må også sende ny søknad om dagpenger.

Dagpengene dine blir stanset når du jobber mer enn 50 prosent av vanlig arbeidstid i 3 meldekortperioder (6 uker).

Du kan søke dagpenger på nytt hvis arbeidstiden din blir redusert igjen. Har du sluttet å sende meldekort, må du registrere deg som arbeidssøker på nytt.

Arbeidsgiveren din kan ikke be deg jobbe frivillig i bedriften, for eksempel som dugnad. Arbeider du, skal du ha lønn.

Du har ikke rett til dagpenger i perioden du er i tjeneste. Se nettsidene til sivilforsvaret og heimevernet om inntekt under tjeneste.

Du gir beskjed til NAV om tjenesten når du sender meldekortet. Svar «Ja» under spørsmålet «Har du vært i arbeid de siste 14 dagene?». Før at du har jobbet 7,5 timer hver dag du har vært i tjeneste.

Er du i tjeneste i 3 fulle meldekortperioder, stanses dagpengene dine automatisk. Du kan søke dagpenger på nytt når tjenesten din nærmer seg slutten.

Fortsett å sende meldekort på vanlig måte mens du venter på svar på klagen din. Sender du ikke meldekort, blir du avregistrert som arbeidssøker hos NAV. Du har ikke rett til dagpenger i perioder du ikke er registrert som arbeidssøker, selv om du får medhold i klagen.

Vi jobber så raskt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV. Det er spesielt vanskelig å beregne behandlingstiden for klager og anker på dagpengevedtak.

Les mer om saksbehandlingstider for klage på dagpenger.

Du kan sende oss ros hvis du har hatt en god opplevelse du vil dele med NAV.

Har du blitt møtt på en dårlig måte av NAV, kan du gi oss beskjed om dette.

Du kan melde om feil og mangler på nav.no. Dette kan være teknisk feil, feil informasjon eller for lav grad av universell utforming.