Har du søkt eller mottar dagpenger?

 • Dagpenger er økonomisk støtte på veien tilbake i arbeid. Du må derfor søke jobber og delta på arbeidsmarkedstiltak når du mottar dagpenger. Vi hjelper deg med å komme tilbake i jobb hvis du har behov for det.
 • Du må sende meldekort hver 14. dag, også når du venter på svar på søknaden.
 • Det er viktig at du informerer NAV hvis det er endringer i din situasjon eller du reiser på ferie eller til utlandet.
 • Du har ikke rett til dagpenger når du er mer enn 50 prosent syk. Er du syk når du mottar dagpenger, må du ha sykmelding fra første dag for å få rett til sykepenger.

Saksbehandlingstiden for nye søknader om dagpenger er på rundt 4 uker. Saksbehandlingstiden kan bli lengre hvis du bruker lang tid på å ettersende dokumenter. Les mer om saksbehandlingstid.

Det er viktig at du sender meldekort og gir beskjed om endringer mens du venter på svar på søknaden. Sender du meldekort etter fristen, blir du slettet fra registeret over arbeidssøkere. Da må du registrere deg på nytt for å ha rett til dagpenger.

Send meldekort

Du må sende meldekort hver 14. dag. Dette er viktig for at du fortsatt skal være registrert som arbeidssøker, og for at vi skal kunne beregne hvor mye du skal få i dagpenger.

Hvis du sender meldekortet for sent, vil neste utbetaling bli redusert helt eller delvis. Går det mer enn 20 dager uten at du sender meldekort, kan dagpengene bli stanset og du kan bli tatt ut av registeret som arbeidssøker hos NAV. Du får ikke dagpenger for dager du ikke er registrert som arbeidssøker.

Hvis du fortsatt ønsker dagpenger, må du registrere deg som arbeidssøker på nytt og sende ny søknad om dagpenger. Er du i tvil om du fremdeles er registrert som arbeidssøker, kan du sjekke dette på Ditt NAV.

Les mer om meldekort

Slik fyller du ut meldekortet - dagpenger

Utfylling av meldekort for enkelte grupper

Koronasituasjonen: Hva skal jeg føre på meldekortet?

Etter at du har søkt om dagpenger sender du meldekort jevnlig. Dagpengene dine beregnes ut fra disse opplysningene.

Det er ikke all informasjon du kan gi på meldekortet. Gjelder noen av situasjonene nedenfor deg, må du også sende egen melding til NAV. Det er viktig at du gir oss denne informasjonen, slik at vi kan sørge for at du får riktig utbetaling av dagpenger.

Når du er tilbake i jobb må du gi beskjed til NAV om hvilken dato du er tilbake i jobb, hvilken stillingsprosent og hvilken arbeidsgiver du skal jobbe hos. Dette kan for eksempel være fordi du har fått ny jobb eller økt stillingsprosent. Dette gjelder også når arbeidsgiveren din har trukket tilbake permitteringen.

Er du tilbake i jobb må du gi beskjed til NAV før du sender meldekortet, slik at vi kan beregne riktig utbetaling. Hvis arbeidet fører til at du ikke lenger har rett til dagpenger, stanser vi dagpengene dine.

Har du fått et midlertidig arbeid som fører til at vi stanser dagpengene dine, kan du likevel ha rett til dagpenger når det midlertidige arbeidet er over. Du må da registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger på nytt når arbeidet nærmer seg slutten.

Du må gi beskjed til NAV om dette, og om du takket ja eller nei til tilbudet.

Takket du nei til jobben, skal du gi beskjed om hva som er årsaken til at du takket nei. Mener vi at du ikke hadde rimelig grunn til å takke nei, vil du som hovedregel ikke få utbetalt dagpenger i 18 uker. Dette gjelder både for deg som er i arbeid og deg som er permittert. Du må sende meldekort hver 14. dag også i denne perioden.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende oppsigelsen du har fått fra arbeidsgiver.

Er du permittert og blir oppsagt av arbeidsgiveren, er du ikke lenger permittert. Du har krav på lønn fra arbeidsgiveren din fra den dagen du mottar oppsigelsen og ut oppsigelsestiden din. Dagpengene dine skal stanses fra den dagen du mottar oppsigelsen. Du kan søke om dagpenger som arbeidsledig når oppsigelsestiden din nærmer seg slutten dersom du fortsatt er arbeidsledig.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende oppsigelsen din. Gi beskjed om hva som er årsaken til at du sier opp og om du fortsatt har behov for dagpenger.

Mener vi at du ikke hadde rimelig grunn til å si opp jobben din, vil du ikke få utbetalt dagpenger i de første 18 ukene i dagpengeperioden din. Dette gjelder både for deg som er i arbeid og deg som er permittert. Du må sende meldekort hver 14. dag også i denne perioden.

Er du permittert, kan du si opp med 14 dagers oppsigelsestid. Når oppsigelsestiden din er over er du ikke lenger permittert. Står du uten arbeid, vil NAV vurdere om du har rett til dagpenger som arbeidsledig.

Hvis arbeidsgiver endrer permitteringsgraden eller forlenger permitteringen må du ettersende nytt permitteringsvarsel eller annen dokumentasjon fra arbeidsgiver om dette.

Hvis dagpengene eller permitteringen din har vært stanset, må du søke om dagpenger på nytt hvis du blir permittert igjen.

I perioden du har arbeidsforholdet kan du ha rett til dagpenger under permittering. Opphører kontrakten kan du ha rett til dagpenger som arbeidsledig. Gi beskjed til NAV før kontrakten din går ut, for å ikke miste dager med rett til dagpenger.

Har du fått dagpenger kun fram til kontrakten går ut, må du gi beskjed til NAV om at du blir arbeidsledig før dagpengene stanses. Gjør du ikke det, må du søke dagpenger på nytt når kontrakten går ut.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende konkursvarselet.

Går arbeidsgiveren din konkurs er du ikke lenger permittert og NAV vil da stanse dagpengene dine. Les mer om hva du må gjøre for å få økonomisk støtte fra NAV når arbeidsgiver er konkurs .

Hvis du i en periode ikke ønsker å få jobbtilbud, må du gi beskjed til NAV.

Du må gi beskjed til NAV hvis du blir sykmeldt eller får endret sykmeldingsgrad

Les mer om hva du skal gjøre og hva du har rett til hvis du er arbeidsledig eller permittert og blir sykmeldt.

Du kan søke om å beholde dagpengene mens du tar utdanning eller opplæring.

Hvis du har fått godkjent å beholde dagpengene mens du tar utdanning eller opplæring, må du gi beskjed til NAV hvis du ikke følger opplæringsplanen som står i vedtaket om utdanning og dagpenger.

Hvis du er doktorgradskandidat og skal ha prøveforelesning, må du gi beskjed til NAV så snart du vet datoen for prøveforelesningen og disputasen.

Du kan søke om barnetillegg til dagpengene for barn du er forsørger for. Barnetillegget er 17 kroner per dag per barn, og kan bare utbetales til en forelder om gangen. Du kan søke om barnetillegg ved å gi beskjed til NAV om at du har fått barn.

Hvis du mottar barnetillegg må du gi beskjed til NAV når

 • barnet skal oppholde seg utenfor EØS
 • barnet har en egen årsinntekt på 106 399 (1 G) eller mer
 • du ikke lenger har forsørgeransvar for barnet

Hvis du skal ha ferie, må du gi beskjed til NAV. Du må også gi beskjed hvis du reiser til utlandet.

Hvis du skal ha permisjon fra arbeidsgiveren din, må du gi beskjed til NAV.

Hvis du får ny adresse, må du melde fra om dette til Folkeregisteret på Skatteetaten.no. NAV får den nye adressen din fra Folkeregisteret.

Hvis du får pensjon fra privat eller offentlig tjenestepensjonsordning, må du gi beskjed til NAV.

Du må også gi beskjed hvis du mottar annen økonomisk støtte fra NAV eller andre aktører, som skal dekke tapt inntekt, for eksempel uføretrygd eller pleiepenger.

Du må være reell arbeidssøker for å ha rett til dagpenger.

Hvis du ikke er reell arbeidssøker, stanser vi dagpengene dine fordi du ikke har rett til dagpenger. Takker du nei til et bestemt jobbtilbud, får du ikke utbetalt dagpenger i 18 uker. Dette kalles tidsbegrenset bortfall.

I svaret fra NAV får du informasjon om hvor mye du får utbetalt i dagpenger før skatt. Du får dagpenger for fem virkedager per uke, også om disse er helligdager. Når du sender meldekort, gir du informasjon til NAV slik at vi kan beregne utbetalingen din. Du får penger på konto få dager etter du har sendt meldekortet.

Du kan sjekke utbetalingene dine i tjenesten Utbetalingsoversikt.

1. september 2020 begynte vi å trekke utbetalt forskudd fra dagpengeutbetalinger du får fra NAV. Har du behov for å endre eller sette i gang tilbakebetalingen av forskuddet? Da kan du logge deg inn på Ditt NAV. Les om Tilbakebetaling og trekk av forskudd på dagpenger.

Dagpengene er skattepliktige. Skatteetaten anbefaler at du vurderer å endre grunnlaget i skattekortet ditt hvis du er arbeidsledig eller permittert. Du har selv ansvar for å sjekke at grunnlaget for beregning av skattetrekket er korrekt.

Du kan endre skattekortet ditt på skatteetaten.no.

Kombinerer du dagpenger med jobb, bør du be NAV eller arbeidsgiver om å benytte prosentdelen av skattekortet. Om du ikke gjør dette, risikerer du å betale for lite skatt totalt og få restskatt.

Det er ordinært skattetrekk i juni. Hvilke perioder (én periode er på to uker) som er trekkfri i desember, avhenger av meldesyklusen din. I desember er den første utbetalingen trekkfri, det vil si enten uke 47-48, eller uke 48-49.

Har du vært i arbeid, må du føre alle timer du har jobbet på meldekortet. Du får ikke utbetalt dagpenger for tiden du har vært i arbeid. Jobber du mer enn 60 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode på 2 uker, får du ikke utbetalt dagpenger for denne perioden. I svaret på søknaden din får du vite hva vi har beregnet som din vanlige arbeidstid.

Når koronareglene blir avviklet, får du ikke utbetalt dagpenger hvis du jobber mer enn 50 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode på 2 uker.

Du har ikke rett til dagpenger når du er mer enn 50 prosent syk, men du kan ha rett til sykepenger. Du må ha sykemelding fra dag én når du mottar dagpenger.

Jeg er arbeidsledig eller permittert og blir sykmeldt

Skal du ha ferie slik at du ikke er tilgjengelig for jobb eller tiltak, har du som hovedregel ikke rett til dagpenger disse dagene. Feriepenger du mottar fra arbeidsgiveren din, reduserer ikke dagpengene dine. Dagpengene reduseres når du tar ferie eller oppholder deg i utlandet, med mindre du har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker.

Du får ikke utbetalt dagpenger for de første dagene i dagpengeperioden din. Dette kalles ventedager og er din egenandel. Ventedagene utgjør 3 dager, og NAV trekker ventedagene automatisk.

Dager du er syk, har ferie eller jobber mer enn 60 prosent av din vanlige arbeidstid, trekkes ikke som ventedager. Ventedagene må trekkes i løpet av de første 15 virkedagene for at utbetalingen av dagpenger skal starte.

Hvis ventedagene ikke blir trukket i løpet av de 15 første virkedagene, vil du ikke få utbetalt dagpenger. Du må søke om dagpenger på nytt hvis du fortsatt er arbeidsledig. Ta kontakt med NAV hvis du har spørsmål.

Vi stanser dagpengene dine hvis du

 • fyller 67 år
 • sender meldekort for sent
 • jobber mer enn 60 prosent av din vanlige arbeidstid i 3 meldekortperioder (6 uker) på rad.
 • ikke lenger er reell arbeidssøker. Du er reell arbeidssøker når du er villig til og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge og delta i arbeidsmarkedstiltak

NAV kan stanse dagpengene dine når du er sykmeldt. Er du mer enn 50 prosent syk har du ikke rett til dagpenger, men du kan ha rett til sykepenger. Dagpengene dine kan stanses fra første dag du er sykmeldt. Les mer om Først permittert eller arbeidsledig — så sykmeldt.

NAV kan også stanse dagpengene dine hvis du begynner å motta annen økonomisk støtte fra NAV som skal sikre livsoppholdet ditt eller dagpenger fra Garantikassen for fiskere. Les mer om Har du rett til dagpenger når du mottar annen økonomisk støtte fra NAV?.

Dagpengene dine kan automatisk stanses etter informasjon du gir på meldekort eller som følge av informasjon vi får fra offentlige registre.

Får du på nytt behov for dagpenger etter dagpengene dine er stanset, må du sende en ny søknad om dagpenger. Har du hatt dagpenger i løpet av de siste 52 ukene, vil du som hovedregel få utbetalt like mye i dagpenger som tidligere. I søknaden kan du be NAV om å gjennomføre en ny beregning av hvor mye du skal få i dagpenger, da velger NAV det som lønner seg for deg.

Du mister dagpengene i 18 uker hvis du uten rimelig grunn

 • unnlater å søke eller ta imot tilbud om arbeid hvor som helst i landet
 • takker nei til å delta i, eller slutter i et arbeidsrettet tiltak
 • sier opp eller på andre måter slutter i arbeidet ditt
 • blir avskjediget eller sagt opp på grunn av forhold som du selv er skyld i

Hvis dette skjer flere ganger i løpet av 12 måneder, øker ventetiden til 26 uker.

Du mister dagpengene i 4 uker hvis du uten rimelig grunn ikke møter hos NAV etter å ha fått innkalling. Hvis du ikke kan møte på grunn av sykdom må du ha legeattest.

Du må sende meldekort og oppfylle kravet om å være reell arbeidssøker i hele perioden du har mistet dagpengene for at utbetalingene skal starte igjen.

Hva som av NAV tolkes som «rimelig grunn» er i praksis strengt. I rundskriv til folketrygdloven § 4-10 kan du lese mer om hva som kan anses som rimelig grunn.

I brevet du fikk da du søkte om dagpenger (vedtak om dagpenger i Dine saker) står det hvor lenge du maksimalt kan få dagpenger.

I forbindelse med koronasituasjonen er det midlertidige regler som gjør at du kan ha rett til dagpenger uavhengig av hvor lenge du har mottatt dagpenger tidligere. Denne regelen blir forlenget frem til 28. februar 2022.

Perioden med dagpenger blir automatisk forlenget og du trenger ikke søke på nytt.

Du kan ha rett til en ny periode med dagpenger hvis du fyller vilkårene for dagpenger på nytt. Det innebærer blant annet at du må ha hatt ny arbeidsinntekt.

Når permitteringsperioden din er over, stanser dagpengene dine. Du bør ta kontakt med arbeidsgiveren din for å avklare muligheten for å være videre ansatt i bedriften.

Du må både gi beskjed til NAV og ettersende oppsigelsen du har fått fra arbeidsgiver.

Er du permittert og blir oppsagt av arbeidsgiveren, er du ikke lenger permittert. Du har krav på lønn fra arbeidsgiveren din fra den dagen du mottar oppsigelsen og ut oppsigelsestiden din. Dagpengene dine skal stanses fra den dagen du mottar oppsigelsen. Du kan søke om dagpenger som arbeidsledig når oppsigelsestiden din nærmer seg slutten dersom du fortsatt er arbeidsledig.

Hovedregelen er at du kan oppholde deg hvor du vil i Norge når du mottar dagpenger.

Skal du ha ferie eller fravær må du

 1. gi beskjed til NAV før ferien slik at ikke du blir innkalt til møter, får jobbtilbud eller blir invitert til å delta på arbeidsmarkedstiltak. Når du gir beskjed til oss i forkant, kan vi planlegge oppfølgingen av deg bedre.
 2. føre dagene med ferie eller fravær på meldekortet. Dette gjelder både for permitterte og arbeidsledige.

Dette er ferie eller fravær:

 • Planlagte feriedager når du er permittert
 • Annen ferie fra arbeidsgiver når du er permittert
 • Når du ikke er tilgjengelig for jobb, tiltak eller oppmøte hos NAV
 • Opphold i utlandet

Offentlige helligdager regnes som vanlige dager. Du skal føre ferie eller fravær på meldekortet hvis noen av punktene over gjelder for deg.

Se vanlige spørsmål om ferie under koronasituasjonen på arbeidstilsynet.no.

Du kan søke om å få beholde dagpengene mens du søker arbeid i et annet EØS-land.

I noen tilfeller kan du ha rett til 4 uker ferie mens du får utbetalt dagpenger. Du får melding på Ditt NAV når du kan ta ferie med dagpenger.

Når du tar ferie med dagpenger, bruker du av den totale dagpengeperioden din. Du kan ikke overføre feriedager fra en periode du har brukt opp til en ny periode.

 • fått innvilget dagpenger i en periode på over 52 uker
  og
 • du har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker
 • forlengelsene på grunn av koronapandemien er årsaken til at du har fått dagpenger i over 52 uker
 • du har mottatt dagpenger i 52 uker eller mindre

Du finner dine vedtak i Dine saker.

Ønsker du å ta ferie med dagpenger, må du gi beskjed til NAV først og føre dagene med ferie eller fravær på meldekortet. Har du opparbeidet deg rett til ferie med dagpenger, får du utbetalt dagpenger i ferien.

Arbeidsledige og permitterte som mottok dagpenger i 2021 kan få feriepenger i 2022. Vi oppdaterer informasjonen om feriepenger så snart vi vet mer om den nye feriepengeordningen.

Fra 1. oktober 2021 kom det nye regler for utdanning i kombinasjon med dagpenger. Det er egne overgangsregler for deg som kombinerte dagpenger med utdanning eller opplæring før 1. oktober 2021.

Fra 1. januar 2022 må du som tar utdanning eller opplæring og ønsker å motta dagpenger søke om å kombinere dagpenger og utdanning. Du må søke selv om du allerede er under utdanning.

Hvis du har et vedtak om at du kan kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring fram til en avtalt dato i 2022, eller senere, trenger du ikke søke.

Les mer om de nye reglene og overgangsreglene på utdanning og dagpenger.

utdanning.no finner du gratis utdanninger laget av arbeidslivet, for arbeidslivet. Kursene kan bidra til å øke kompetansen din innenfor utvalgte bransjer. Se også Studier innen fleksible utdanningstilbud på utdanning.no.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse tilbyr gratis karriereveiledning. Les mer på karriereveiledning.no.

Har du fått innvilget dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens du etablerer egen virksomhet. Er du ilagt konkurskarantene eller mottar forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger, vil du ikke få dagpenger mens du etablerer egen virksomhet.

For å få beholde dagpengene mens du etablerer egen virksomhet, må

 • virksomheten være ny og kunne gjøre deg selvforsørget
 • du enten eie mer enn 50 prosent av virksomheten alene, eller til sammen med en eller flere andre som mottar dagpenger

Er du ansvarlig for at du er arbeidsledig, for eksempel fordi du har sagt opp jobben uten rimelig grunn, vil du ikke få innvilget dagpenger under etablering de første 6 månedene fra du ble arbeidsledig.

Du må si ifra til NAV-kontoret ditt at du søker om å beholde dagpengene mens du etablerer egen virksomhet. Du kan sende melding i aktivitetsplanen til NAV-kontoret ditt.

Du må innhente en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene dine fra en instans NAV har godkjent. NAV dekker ikke utgiftene til dette. Denne legges ved Søknad om dagpenger under etablering av egen virksomhet.

Du kan søke NAV om å få reise til utlandet i forbindelse med etableringen ved å ta kontakt med NAV. Du må få godkjent oppholdet før du reiser for å beholde dagpengene mens du er i utlandet.

Hvis du har fått vedtak fra NAV om at du kan beholde dagpenger mens du etablerer egen virksomhet, skal du ikke føre på de timene du jobber i virksomheten på meldekortet.

Hvis du ikke har fått vedtak fra NAV om at du kan beholde dagpenger mens du etablerer egen virksomhet, skal du føre på alle timer du jobber på meldekortet. Dette gjelder selv om du ikke tar ut lønn eller om virksomheten går med underskudd.

Hvis du ønsker å få forlenget perioden opptil 12 måneder totalt, må du sende oss en ny Søknad om dagpenger under etablering av egen virksomhet. Du må sende inn søknaden før perioden din går ut.

Du må legge ved ny næringsfaglig vurdering hvis du søker om forlengelse og den tidligere næringsfaglige vurderingen anbefalte en kortere etableringsperiode enn 12 måneder.

Dersom du ønsker å avslutte etableringen eller den ikke lar seg gjennomføre må du ta kontakt med NAV for å få endret vedtaket til dagpenger uten etablering.

Når du har brukt opp etablerings- eller dagpengeperioden, stanser NAV dagpengene dine. Sluttdato for etableringsperioden er oppgitt i vedtaket ditt på Ditt NAV, og i Utbetalingsoversikten kan du se hvor mye du har igjen av dagpengeperioden.

Du kan ha rett til dagpenger når etableringsperioden er slutt hvis du er helt eller delvis arbeidsledig. Søk om dagpenger senest første dag etter etableringsperioden for å ikke tape dager med rett til dagpenger.

Har du vært helt arbeidsledig og har hatt rett til dagpenger i minst 4 uker, kan du ha rett til å beholde dagpenger fra Norge i inntil 3 måneder når du reiser til et annet EØS-land for å søke jobb. Du må ha sendt søknaden om dagpenger minst 4 uker før du reiser til et annet EØS-land.

Har du vært syk, hatt ferie eller hatt annet fravær på meldekortet, kan du likevel ha rett til å beholde dagpengene hvis du har vært helt arbeidsledig og reell arbeidssøker i 4 uker innenfor de 12 siste ukene før avreise.

Hvis ektefellen eller samboeren din har fått jobb i et annet EØS-land, kan du søke om å beholde dagpenger fra Norge selv om du ikke har vært registrert som arbeidssøker i 4 uker før avreise.

Du vil ikke få beholde dagpengene fra Norge mens du søker jobb i et annet EØS-land hvis du

 • har reist før du søkte om godkjenning til å beholde dagpengene
 • er permittert
 • er tiltaksdeltaker eller du har fått tilbud om tiltak
 • etablerer egen virksomhet
 • mottar forskutterte dagpenger ved konkurs
 • har vært på arbeid i mer enn 2 dager i løpet av 4 uker

For å beholde dagpenger mens du søker jobb i et annet EØS-land må du sende NAV en søknad om utstedelse av attest PD U2 (NAV 04-02.01). Dette må du gjøre før du reiser fra Norge.

Skal du på et jobbintervju i et annet EØS-land, er det tilstrekkelig at du har fått godkjenning fra NAV i forkant av reisen. Du kan da oppholde deg i EØS-landet i opptil 3 dager.

Du må registrere deg som arbeidssøker i det andre EØS-landet innen 7 dager etter avreisedatoen du har oppgitt i søknaden for å unngå å miste dager med rett til dagpenger. Dagpengene dine stanses midlertidig fram til du har registrert deg som arbeidssøker i det andre landet.

Du må fortsette å sende meldekort til Norge i perioden du søker jobb i et annet EØS-land for å få utbetalt dagpenger.

Du får ikke automatisk dagpenger hvis du kommer tilbake til Norge. Kommer du tilbake til Norge og har behov for dagpenger, må du sende en ny søknad om dagpenger.

Send søknaden senest første dag du er tilbake i Norge, for å ikke tape dager med rett til dagpenger. I tillegg må du gi beskjed til NAV om hvilken dato du er tilbake og sende dokumentasjon på dette, for eksempel

 • kontoutskrifter hvor du viser forbruk i Norge
 • kopi av flybilletter eller annen reisedokumentasjon av turen hjem

Ja, du kan jobbe mens du mottar dagpenger, og det oppfordrer vi til.

På meldekortene du sender oss hver 14. dag, svarer du blant annet på hvor mye du har jobbet. Dagpengene blir redusert etter hvor mye du jobber.

I perioden 19. februar 2021 til og med 31. januar 2022, får du ikke utbetalt dagpenger hvis du jobber mer enn 60 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode (2 uker). Dette er midlertidige koronaregler. Regjeringen har foreslått å forlenge ordningen ut februar 2022.

Når de midlertidige koronareglene avvikles, får du ikke utbetalt dagpenger hvis du jobber mer enn 50 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode (2 uker).

Som hovedregel blir permitteringen brutt om du jobber sammenhengende mer enn 6 uker i hele den vanlige stillingen du er permittert fra.

Bare faktisk arbeid teller med i vurderingen av om permitteringen er brutt. Avspasering i turnusordning eller lignende teller ikke med i vurderingen.

Hvis du blir permittert på nytt må arbeidsgiver varsle deg om dette og betale nye lønnspliktdager. Du må også sende ny søknad om dagpenger.

Fram til og med 31. desember 2021 stanser vi dagpengene dine når du jobber mer enn 60 prosent av vanlig arbeidstid i 3 meldekortperioder (6 uker). Regjeringen har foreslått å forlenge ordningen ut februar 2022.

Når ordningen avvikles, stanser vi dagpengene dine når du jobber mer enn 50 prosent av vanlig arbeidstid i 3 meldekortperioder (6 uker).

Du kan søke dagpenger på nytt hvis arbeidstiden din blir redusert igjen. Har du sluttet å sende meldekort, må du registrere deg som arbeidssøker på nytt.

Arbeidsgiveren din kan ikke be deg jobbe frivillig i bedriften, for eksempel som dugnad. Arbeider du, skal du ha lønn.

Du har ikke rett til dagpenger i perioden du er i tjeneste. Se nettsidene til sivilforsvaret og heimevernet om inntekt under tjeneste.

Du gir beskjed til NAV om tjenesten når du sender meldekortet. Svar «Ja» under spørsmålet «Har du vært i arbeid de siste 14 dagene?». Før at du har jobbet 7,5 timer hver dag du har vært i tjeneste.

Er du i tjeneste i 3 fulle meldekortperioder, stanses dagpengene dine automatisk. Du kan søke dagpenger på nytt når tjenesten din nærmer seg slutten.

Fortsett å sende meldekort på vanlig måte mens du venter på svar på klagen din. Sender du ikke meldekort, blir du avregistrert som arbeidssøker hos NAV. Du har ikke rett til dagpenger i perioder du ikke er registrert som arbeidssøker, selv om du får medhold i klagen.

Vi jobber så raskt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV. Det er spesielt vanskelig å beregne behandlingstiden for klager og anker på dagpengevedtak.

Les mer om saksbehandlingstider i NAV.

Du kan sende oss ros hvis du har hatt en god opplevelse du vil dele med NAV.

Har du blitt møtt på en dårlig måte av NAV, kan du gi oss beskjed om dette.

Du kan melde om feil og mangler på nav.no. Dette kan være teknisk feil, feil informasjon eller for lav grad av universell utforming.