Søk om penger - arbeidsledig

 • Du må registrere deg som arbeidssøker, søke om dagpenger og være aktiv jobbsøker for å få dagpenger fra NAV.
 • Du må sende meldekort hver 14. dag, også når du venter på svar på søknaden.
 • Er arbeidsgiveren din konkurs, kan du ha rett til lønnsgarantimidler for dager arbeidsgiveren din ikke har betalt deg lønn. Deretter kan du ha rett til dagpenger.
 • Har du ikke rett til annen økonomisk støtte fra NAV, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Se informasjon til deg som har søkt om dagpenger

Du bør søke om dagpenger en uke før siste dag med lønn fra arbeidsgiver. Du får tidligst dagpenger fra dagen du både har registrert deg som arbeidssøker og sendt oss søknad om dagpenger.

 1. Du må være registrert som arbeidssøker for å ha rett til dagpenger. På Min side kan du se om du er registrert som arbeidssøker. Se film om hvordan du registrerer deg.

 2. Søk dagpenger
  Hvis du har lagt ved alle opplysninger vi trenger, kan vi behandle søknaden din raskere. På Min side kan du se om vi har mottatt søknaden din om dagpenger.

  Hvis du ikke har alle vedleggene når du søker, kan du ettersende disse innen 14 dager.

  Har du ikke BankID? Søk dagpenger og ettersend dokumenter på papir

 3. Kontroller at riktig kontonummer er registrert hos NAV.

 4. Her finner du viktig informasjon om rettighetene og pliktene dine mens du mottar dagpenger.

 5. Du må sende meldekort hver 14. dag fra du har registrert deg som arbeidssøker. Tidspunktet for når du skal sende inn ditt første meldekort kan være mindre enn 14 dager fra du registrerte deg.

  Har det gått mer enn 20 dager siden siste gang du sendte et meldekort, blir du tatt ut av registeret som arbeidssøker hos NAV. Du må registrere deg som arbeidssøker på nytt og sende ny søknad om dagpenger.

 6. Register og oppdater CVen din på arbeidsplassen.no.

 7. Sjekk hvor lang saksbehandlingstiden er på dagpenger nå.

  Husk å sende meldekort og gi beskjed om endringer mens du venter på svar på søknaden.

Hvilken dokumentasjon vi trenger fra deg når du søker dagpenger varierer. I søknaden får du beskjed om hva du må legge ved. Du kan starte en søknad om dagpenger hvis du ønsker oversikt over hvilken dokumentasjon du må sende i din situasjon.

Vi trenger som hovedregel disse opplysningene fra deg:

 • Datoen du startet i jobben din
 • Hvor mye du har jobbet eller den avtalte arbeidstiden din. Hvis du har flere arbeidsforhold må du dokumentere arbeidstiden i alle arbeidsforholdene dine.
 • Avtalt oppsigelsestid
 • Datoen du fikk eller ga oppsigelsen
 • Grunnen til at du mistet eller sa opp jobben din

Disse opplysningene vil ofte stå i arbeidsavtalen og oppsigelsen din.

Du kan også dokumentere opplysningene ovenfor ved å legge ved ferdig utfylt skjema "Bekreftelse på sluttårsak/nedsatt arbeidstid" (NAV 04-08.03), signert av arbeidsgiver.

Har arbeidsgiveren din gått konkurs?

Er arbeidsgiveren din konkurs må du i tillegg sende oss:

 • Brev fra bostyrer/konkursforvalter

Er du selvstendig næringsdrivende?

Du kan bli bedt om å legge ved følgende skjema:

Du kan ha rett til dagpenger hvis du fyller alle kravene under

 • Arbeidsinntekten din er redusert
 • Du har mistet minst 50 prosent av arbeidstiden din.
  Har du flere arbeidsforhold, er det den samlede arbeidstiden din som må være redusert. Når vi vurderer om arbeidstiden din er tilstrekkelig redusert, kan vi maksimalt ta utgangspunkt i 40 timers arbeidsuke.
 • Du har hatt arbeidsinntekt på minst  167 216 kroner (1,5 G) de siste 12 månedene, eller 334 431  kroner (3 G) de siste 36 månedene.

  Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes også med. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med.

  Har du nylig vært vernepliktig kan du ha rett til dagpenger uavhengig av tidligere inntekt.

  Vi bruker opplysninger fra skatteetaten.no/mineinntekter for å se om du har rett til dagpenger. Mener du opplysningene er feil, må du gi beskjed til NAV og be arbeidsgiveren din rette opplysningene.
 • Du er reell arbeidssøker
  Dette innebærer at du som hovedregel kan jobbe minst 50 prosent og er villig og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge og til å delta i arbeidsmarkedstiltak. Les mer om reell arbeidssøker nedenfor.
 • Du oppholder deg i Norge og er medlem av folketrygden
  I noen tilfeller kan du ha rett til dagpenger fra Norge selv om du ikke oppholder deg i Norge. Les mer om hvilket land du skal søke dagpenger fra og ferie, feriepenger og utenlandsopphold.
 • Du er under 67 år
  Du kan få dagpenger til og med den måneden du blir 67 år.

Du kan ha rett til en kombinasjon av dagpenger og annen økonomisk støtte. Les mer om situasjonene nedenfor.

Du har ikke rett til dagpenger i perioder hvor du deltar i streik, er omfattet av lockout eller annen arbeidstvist.

62,4 prosent av inntektene dine opptil 668 862 kroner (6 G).

Dagpenger er skattepliktige. Gå til skatteetaten.no hvis du har behov for å gjøre endringer på skattekortet.

Du får ikke utbetaling for de 3 første dagene du har dagpenger. Dette er din egenandel. NAV trekker 3 dager fra den første dagpengeutbetalingen din.

Du får ikke dagpenger hvis du ikke blir ferdig med ventedagene innen de 15 første virkedagene. Har du på grunn av dette ikke fått utbetalt dagpenger etter de 2 første meldekortperiodene, må du derfor søke på nytt hvis du fremdeles trenger dagpenger. Ta kontakt med NAV hvis du er usikker.

Dager du er syk, har ferie eller jobber mer enn 50 prosent av vanlig arbeidstid, regnes ikke med i ventedagene.

Hvis du er syk, har ferie eller jobber så mye at du ikke blir ferdig med de tre ventedagene i løpet av de første 15 virkedagene, vil du ikke ha rett til dagpenger. Dagpengesaken din vil da bli avsluttet, uten varsel. Du kan søke på nytt dersom du igjen oppfyller vilkårene. For deg som er permittert fra fiskeindustrien er det ikke ventedager.

Får du forskutterte lønnsgarantimidler i form av dagpenger, er det ikke ventedager. Får du innvilget en ny dagpengeperiode etter forskutterte lønnsgarantimidler, er det ventedager.

Barnetillegget er på 35 kroner per barn, og blir utbetalt for fem dager i uken. Du kan ha rett til barnetillegg hvis du forsørger barn under 18 år.

Du kan ha rett til barnetillegg selv om barnet ikke bor hos deg. Barnet må være bosatt i Norge eller et annet land innenfor EØS-området. Du får ikke barnetillegg hvis barnet oppholder seg utenfor EØS-området i over 90 dager i løpet av en tolvmånedersperiode.


I svaret fra NAV står det hvor lenge du kan få dagpenger

 • Er du arbeidsledig og har hatt arbeidsinntekt på 222 954 kroner (2 G) eller mer de siste 12 månedene eller i snitt de siste 36 månedene, kan du få dagpenger i inntil 2 år (104 uker).
 • Er du arbeidsledig og har hatt lavere arbeidsinntekt enn 222 954 kroner (2 G) de siste 12 månedene eller i snitt de siste 36 månedene, kan du få dagpenger i inntil 1 år (52 uker).
 • Er du nydimmitert, kan du få dagpenger i inntil 26 uker.

Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes som arbeidsinntekt. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med.

Hvis du har sagt opp eller selv er ansvarlig for at du har mistet jobben, bør du søke om dagpenger en uke før den siste dagen du får lønn fra arbeidsgiveren din. Husk å sende meldekort hver 14. dag.

Når du har søkt, vurderer NAV årsaken til at du har sagt opp eller mistet jobben. Hvis du ikke hadde rimelig grunn til å si opp, eller at du selv er ansvarlig for at du mistet jobben, vil du ikke få utbetalt dagpenger de første 18 ukene i dagpengeperioden. De 18 ukene kalles forlenget ventetid, og starter samme dato som du får innvilget dagpenger fra.

Hvis du blir syk eller har ferie, vil de 18 ukene forskyves like lenge som du er syk eller har ferie. Hvis du jobber mer enn 50 prosent av den vanlige arbeidstiden din i løpet av en meldekortperiode, vil de 18 ukene også bli forskjøvet.

Hvis det er mer enn 6 måneder siden den siste dagen du ble dekket av lønn, sluttpakke eller etterlønn, får du ikke forlenget ventetid. Det er ikke tidspunktet for utbetalingen som er avgjørende, men hvilken periode utbetalingen skal gjelde for.

Hvis du sier opp jobben din selv, eller er ansvarlig for at du har mistet en jobb flere ganger i løpet av 12 måneder, øker de 18 ukene til 26 uker.

Er du nydimittert vernepliktig kan du ha rett til dagpenger i inntil 26 uker selv om du ikke har tjent nok til å ha rett til dagpenger etter det vanlige regelverket. Har du tjent nok til å ha rett til dagpenger etter det vanlige regelverket, kan du få dagpenger i inntil 52 eller 104 uker. NAV beregner hva som lønner seg for deg.

Har du vært vernepliktig, regner vi at du har hatt arbeidsuke på 37,5 timer.

Du regnes som nydimittert hvis du har avtjent minst tre måneders militærtjeneste i løpet av de siste 12 månedene før du søker dagpenger. Har du gjennomført pliktår som sersjant etter gjennomført befalsskole regnes du også som nydimittert.

Som nydimmitert vernepliktig kan du få beregnet dagpengene ut i fra en inntekt på 334 431 kroner. Hvor mye dette blir kan du regne ut i kalkulatoren ovenfor. Har du tjent mer enn 334 431 kroner kan du ha rett til mer. NAV beregner automatisk dagpenger på den måten som gir høyest utbetaling for deg.

Inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet gir ikke rett til dagpenger. Har du hatt inntekt som arbeidstaker eller frilanser de 3 siste årene kan du ha rett til dagpenger.

Har du mistet inntekt som frilanser, kan du ha rett til dagpenger.

Er du ansatt i eget aksjeselskap er du ikke selvstendig næringsdrivende, og du kan ha rett til dagpenger.

 1. Lønnsgarantimidler
  Lønnsgarantiordningen skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode når arbeidsgiveren din går konkurs.
  Send søknad om lønnsgarantidekning via bostyrer i konkursboet.
 2. Forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger
  Du kan få forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger for den første måneden etter at arbeidsgiveren din er konkurs. Du søker om forskudd ved å søke om dagpenger og krysse av for at du ønsker å søke om forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger.
 3. Dagpenger
  Dagpenger skal gi deg som har blitt arbeidsledig økonomisk støtte mens du søker nye jobber. Kryss av for at du ønsker å søke om både dagpenger og forskudd på lønnsgarantimidler når du søker om dagpenger.

Se film om hva du skal gjøre når arbeidsgiveren din er konkurs (Vimeo)


Les mer på siden arbeidsledig på grunn av konkurs.
Se saksbehandlingstidene for lønnsgarantiordningen.

arbeidsplassen.no finner du ledige stillinger, du kan registrere CV og få tips til hvordan skrive en god søknad og CV. Arbeidsplassen.no er en del av NAVs tilbud til deg som søker jobb.

Se alle våre jobbsøkertips her.

Du har rett til hjelp fra NAV til å komme i jobb når du har registrert deg som arbeidssøker. Dette gjelder uavhengig av om du søker dagpenger eller ikke. Les mer om hvordan du kan få hjelp fra NAV til å komme i jobb.

Du kan søke støtte til reise og flytting for å reise til jobbintervju eller til arbeidsstedet når du starter i en ny jobb.

Har du søkt om dagpenger, må du gi beskjed hvis situasjonen din endrer seg. Se mer informasjon på siden for deg som har søkt om dagpenger.

Det er vanlig å oppleve økt stress og bekymring i vanskelige perioder i livet. Du kan ha rett til ulike typer hjelp og støtte fra NAV.

Hvis du ikke har rett til dagpenger eller annen økonomisk støtte fra NAV, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Les om økonomi og gjeldsrådgivning.

Du kan ringe NAV Gjeldsrådgivning 55 55 33 39. Du trenger ikke si hvem du er for å få snakke med oss.

Du kan også chatte med oss om økonomiske problemer. Chatten er ikke en innlogget tjeneste. På grunn av taushetsplikten kan vi bare svare på generelle spørsmål.