NAV Klageinstans Nord - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Fr.Langesgt. 9, 4. etg, 9008 Tromsø

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Pb. 2363, 9271 Tromsø

Telefon

21 07 17 30

Kontornummer

4219

E-post

nav.klageoganke.nord@nav.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Opplysninger

NAV Klageinstans Nord behandler klage- og ankesaker på områdene barnetrygd, barns sykdom, enslige forsørgere, uførepensjon, tvungen forvaltning og klager fra NAV Innkreving på gebyr og motregning.