Endret arbeidsmiljøet med god hjelp

Avdeling renhold ved NMBU, Ås hadde et utfordrende arbeidsmiljø. Med hjelp fra NAV Arbeidslivssenter Akershus har de gjort mange grep og har nå en helt annen arbeidshverdag.

Campus NMBU (Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet) ligger i idylliske omgivelser på Ås. Ved studiestedet er det cirka 5200 studenter årlig. De fleste bygningene er verneverdige, og skal holdes rene av renholdsavdelingen som består av 21 personer fra ti nasjoner inklusive Norge.

-Det var veldig turbulent her en periode i avdelingen, sier enhetsleder Gunn Brox Lauritzen.

Verneombud Puntip Chansri bekrefter at det har vært mange utfordringer underveis.

Hvor startet det?

Det var faktisk så turbulent at bedriftshelsetjenesten ble bedt om å gjøre en kartlegging av arbeidsmiljøet. Rapporten som ble levert i etterkant beskrev en arbeidsplass hvor blant annet utfordringer med samarbeid og forståelse av roller og ansvar preget hverdagen.

Spesielt overgang fra faste renholdsområder til team og rullering av arbeidssted var en utfordring. Det var stor skepsis til denne omleggingen av arbeidsdagen, fra å jobbe alene på et fast område, til å jobbe i grupper og bytte arbeidsområde månedlig. BHT foreslo tiltak for å møte utfordringene. En arbeidsgruppe bestående av enhetsleder, renholdsleder, verneombud, plasstillitsvalgt og IA-rådgiver jobbet videre med tiltakene.

Et lengre samarbeid

Rapporten fra BHT ble utgangspunktet for den lange prosessen avdelingen satte i gang sammen med NAV Arbeidslivssenter i Akershus.  IA-rådgiver Nina Nyvoll Vikshåland og arbeidsgiverlos Elsa Sæbø har jobbet tett med renholderne og ledelsen.

I 2016 og 2017 hadde Arbeidslivssenteret til sammen syv samlinger med temaer som det norske arbeidsliv, trepartssamarbeidet, god kollega, team, sykefraværsoppfølging og nærværssamtaler.

-Vi valgte metoder for å involvere alle mest mulig på samlingene. For å sikre forståelse på tvers av nasjoner og språkkunnskap, valgte vi å bruke ulike metoder som å tegne, samtale om, rollespill og korte innledninger til temaene, sier IA-rådgiver Nina Nyvoll Vikshåland. 

Takker Arbeidslivssenteret for hjelpen

I dag takker både ansatte og ledelsen ved renhold arbeidslivssenteret for innsatsen de siste årene. Det har skjedd tydelige endringer og læring både på individ og organisasjonsnivå.

-Forskjellene er som natt og dag sammenlignet med for tre år siden. Det er helt klart et annet samarbeidsklima. Renholderne tar mer ansvar for planlegging og gjennomføring i teamene, der de tidligere ville ha direkte beskjeder fra ledelsen. De snakker sammen og finner gode løsninger. Dette er et viktig resultat av en lang prosess, der involvering var et hovedgrep for å utvikle eierskap til oppgaver og arbeidsmiljø. Nå har vi i praksis det vi ønsket oss: Selvgående team, sier Gunn Brox Lauritzen.

-Vi er blitt mer ansvarsbevisste og kan planlegge mer selv, sier Heidi Aanonsen, som er tillitsvalgt og fortsetter:

-Vi har forstått at plikter er like viktige som rettigheter på arbeidsplassen, og at vi må ta ansvar og gjøre en innsats selv for at arbeidsdagen skal bli bra. Vi kan ikke skyve alt ansvar over på leder.

-Alle ser nå at rullering på arbeidsområdene fører til at vi har lik belastning over tid. Det gir også rom for ulikhet blant renholderne både når det gjelder kapasitet og arbeidsform.  Kvaliteten på renholdet har også økt, fordi ingen vil levere fra seg dårlig renhold til kollegaen som overtar, sier Siv Anette Dahl, vara verneombud.

-Det er godt for oss i ledelsen å se at det vi har innført fungerer, sier leder Gunn Brox Lauritzen. Jeg har mer ro i relasjonen til medarbeiderne, nettopp fordi de jobber som selvgående team.

-Folk tør å si fra og vi er blitt gode på planlegging. Det er også mye mer positivitet, sier renholdsleder Anna Thorfinnsdottir. 

Forandringen

Det de forteller viser at det har skjedd en grunnleggende endring i samarbeidet de ansatte imellom, og i samarbeidet med ledelsen:  

Utfordringer blir tatt tak i med en gang, renholderne snakker sammen og bruker ledelsen som støttespillere dersom de trenger det. Et utsagn fra de ansatte underbygger dette:

-Vi får testet ut våre egne forslag, blir lyttet til og får påvirke. Og vi passer på at alle kolleger sier noe i møter og når vi legger planer. Renhold har også innført utsagnet «Det er meg det kommer an på» som et ledd i å ansvarliggjøre alle.

-Det høres ut som det er bygget gjensidig tillit mellom ansatte og ledelse, og da er det lettere å komme med ideer og ta initiativ, sier Elsa Sæbø, arbeidsgiverlos ved NAV Arbeidslivssenter. 

Veien videre for renholdsavdelingen

På spørsmål om hva som gir håp for videreføring av det gode arbeidet i renholdsavdelingen, er svaret:

-Respekten for hverandre og samholdet oss imellom. Teamet vårt har blitt mer som en vennegjeng. Vi fleiper mye og har det gøy sammen. Vi er også mer åpne med hverandre, og snakker på tvers av teamene, sier de ansatte. En seminartur bidro sterkt til dette. Vi reiste bort hele gjengen, hadde faglige innledninger og aktiviteter for å bygge team, sier Siv Anette Dahl.

 -Det er et støttende arbeidsmiljø, der vi gleder oss på hverandres vegne, legger Heidi Aanonsen til.

Enhetsleder Gunn Brox Lauritzen roses også av de ansatte.

-Døra til Gunn er alltid åpen slik at vi kan stikke innom, og hun er tilgjengelig på tross av hektiske dager. Vi merker at også hun har endret seg i prosessen, sier Heidi Aanonsen.

DSC_0413-alleNMBU
Bak fra venstre: Nina Nyvoll Vikshåland (f.v.), Anna Thorfinnsdottir, Puntip Chansri og Elsa Sæbø.
Foran fra venstre: Heidi Aanonsen, Gunn Brox Lauritzen og Siv Anette Dahl. (Foto: Torbjørn Andersen)