Gravferdsstønad

Satsen gjelder for dødsfall som inntreffer fra og med 1. januar 2018. 
Stønaden er behovsprøvd.
 Sats
Gravferdsstønadinntil 23 337 kr
Båretransport over 20 km (egenandel)2 334 kr