Enslig mor eller far

Overgangsstønad
Satser gjelder fra 1. mai 2018. Grunnbeløpet blir formelt vedtatt 1. juni 2018.

Full overgangsstønad utgjør 18 166 kroner per måned og reduseres dersom arbeidsinntekten omregnet til årsinntekt er 48 000 kroner eller mer.

 

Stønad til skolepenger - enslig mor eller far
Gjelder satser for skoleåret 2017/2018. Satser for stønad til skolepenger etter § 15-11 fjerde ledd og forskrift om stønad til enslig mor eller far § 7. Satsen reduseres ved utdanning på deltid.  

Videregående skole

26 320 kr

Høgskole/ universitet

63 070 kr

 

Stønad til barnetilsyn for de som er i arbeid 
Satser gjelder fra 1. januar 2018.  

Gjelder stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid etter folketrygdloven § 15-10.

Antall barn

Kr per år

Kr per måned

Maksimalt beløp for ett barn

 46 656 kr

 3 888 kr

Maksimalt beløp for to barn

 60 888 kr

 5 074 kr

Maksimalt beløp for tre eller flere barn

kr 68 988

 5 749 kr

 

Tilleggsstønader til enslig mor eller far

Gjelder enslig mor eller far som gjennomfører godkjent utdanning, er registrert hos NAV som reell arbeidssøker eller som må flytte for å komme i arbeid. Se egen oversikt over satser - tilleggsstønader

 

  

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far som omfattes av overgangsregler etter lovendringen 1.  januar 2016

 

Antall barn

Kr per år

Kr per måned

Maksimalt beløp for ett barn

45 345 kr

3 779 kr

Maksimalt beløp for to barn

59 169 kr

4 931 kr

Maksimalt beløp for tre eller flere barn

67 043 kr

5 587 kr

 

Tilskudd til skolemateriell til enslig mor eller far som omfattes av overgangsregler etter lovendringen 1. januar 2016
Satsen reduseres ved utdanning på deltid.

Skoleslag

Full sats

v/videregående skole

3 800 kr

v/høgskole/universitet

7 600 kr