Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger

Her følger forklaringer til hvordan vi produserer statistkk over mottakere av arbeidsavklaringspenger.

1. Administrative opplysninger

Statistikken om mottakere av arbeidsavklaringspenger dannes og publiseres månedlig på nav.no. Hvert kvartal kommer det i tillegg en utvidet tabellserie som gir oversikt over antall nye mottakere av arbeidsavklaringspenger (tilgang) og antall personer som sluttet å motta arbeidsavklaringspenger (avgang).

Statistikken omfatter alle som har fått utbetalt arbeidsavklaringspenger i løpet av måneden. Den viser mottakere av arbeidsavklaringspenger i antall og som andel av befolkningen i alderen 18-66 år. Det gis fordelinger etter kjønn, alder, fylke, kommune og diagnose.